Nazwa przedmiotu:
Wytrzymałość materiałów - projekt
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Jerzy Raniszewski/asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_18_02_P
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15; zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h ; Przygotowanie do zaliczenia 5h; Razem 25 godz. = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt 15 = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15; zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h ; Przygotowanie do zaliczenia 5h; Razem 25 godz. = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw teoretycznych i umiejętności wyznaczania sił przekrojowych wraz z ich wykresami, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w statycznie wyznaczalnych płaskich układach prętowych, przy złożonych stanach obciążeń, z uwzględnieniem wyboczenia i z zastosowaniem hipotez wytrzymałościowych. Wyznaczanie nośności tych układów w stanie sprężystym i sprężysto - plastycznym.
Treści kształcenia:
P1 - Obliczanie przemieszczeń na podstawie wzoru Maxwella – Mohra – rama P2 - Obliczanie przemieszczeń na podstawie wzoru Maxwella – Mohra – kratownica P3 - Obliczanie przemieszczeń na podstawie wzoru Maxwella – Mohra – ramo krata P4 - Obliczanie przemieszczeń na podstawie wzoru Maxwella – Mohra – ramokratołuk P5 - Zginanie ukośne – obliczanie naprężeń normalnych i stycznych P6 - Ściskanie i rozciąganie mimośrodowe – obliczanie naprężeń i wyznaczanie położenia osi obojętnej P7 - Ściskanie i rozciąganie mimośrodowe – wyznaczanie rdzenia przekroju P8 - Ściskanie i rozciąganie mimośrodowe – wyznaczanie rdzenia przekroju P9 - Wyboczenie sprężyste i niesprężyste – obliczanie siły krytycznej i naprążeń krytycznych P10 - Hipotezy wytrzymałościowe- obliczanie naprężeń zastępczych P11 - Wymiarowanie metodą nośności granicznej – obliczanie obciążenia niszczącego przy rozciąganiu, zginaniu i skręcaniu P12 - Wymiarowanie metodą nośności granicznej – obliczanie obciążenia niszczącego przy rozciąganiu, zginaniu i skręcaniu
Metody oceny:
Warunki zaliczenia przedmiotu w semestrze są następujące: a) Obecność na ćwiczeniach projektowych b) Samodzielne wykonanie prac na ćwiczeniach projektowych według indywidualnych tematów i uzyskanie pozytywnych ocen z ich obron Ostateczna ocena z projektu będzie oceną średnią z obron trzech arkuszy.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. P. Jastrzębski, J. Mutermilch, W. Orłowski, Wytrzymałość Materiałów, Arkady, Warszawa 1985. 2. A. Glinicka , Wytrzymałość Materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011. 3. M. Banasiak i inni, Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów, PWN, Warszawa 1985. 4. J. Grabowski, A. Iwanczewska, Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001. 5.W. Orłowski, L. Słowański, Wytrzymałość Materiałów, Przykłady obliczeń, PWN, Warszawa 1985
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Ma ogólną wiedzę na temat pracy konstrukcji, jej analizy statycznej, obliczeń inżynierskich i wymiarowania elementów konstrukcyjnych
Weryfikacja: Prace projektowe i ich obrony w formie pisemnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z mechaniką konstrukcji budowlanych
Weryfikacja: Prace projektowe i ich obrony w formie pisemnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w statycznie wyznaczalnych układach prętowych, przy złożonych stanach obciążeń, z uwzględnieniem wyboczenia i z zastosowaniem hipotez wytrzymałościowych, określania nośności układów prętowych w stanie sprężystym i sprężysto - plastycznym.
Weryfikacja: Prace projektowe i ich obrony w formie pisemnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w statycznie wyznaczalnych układach prętowych, przy złożonych stanach obciążeń, z uwzględnieniem wyboczenia i z zastosowaniem hipotez wytrzymałościowych, oraz wyznaczania ich nośności w stanie sprężystym i sprężysto - plastycznym.
Weryfikacja: Prace projektowe i ich obrony w formie pisemnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł oraz wykorzystywać je do rozwiązywania zadań
Weryfikacja: Prace projektowe i ich obrony w formie pisemnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U14_01
Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji oraz analizować je w celu wymiarowania.
Weryfikacja: Prace projektowe i ich obrony w formie pisemnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Ma umiejętność indywidualnej i zespołowej pracy dotyczącej rozwiązywania zadań
Weryfikacja: Prace projektowe i ich obrony w formie pisemnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K