Nazwa przedmiotu:
Podstawy projektowania konstrukcji - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Piotr Dolny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_22_P
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15 h; Przygotowanie się do zajęć 20h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15 h; Przygotowanie się do zajęć 20h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15;
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy na temat: * ogólnych zasad projektowania konstrukcji i ich elementów; * sposobów wyznaczania oddziaływań, jakim poddane są konstrukcje budowlane; * metodach wspomagania i weryfikacji wyników projektowania; Student powinien nabyć umiejętności: * określania oddziaływań na konstrukcje budowlane, * określania charakteru pracy elementów konstrukcji i ich wzajemnych powiązań.
Treści kształcenia:
P1 - Ćwiczenie projektowe w grupie – Wyznaczenie oddziaływań stałych i zmiennych użytkowych o różnym charakterze, wyznaczenie sił wewnętrznych i wstępne wymiarowanie prostej konstrukcji belkowej; P2 - Indywidualne zadanie projektowe I – Wyznaczenie oddziaływań stałych i zmiennych użytkowych o różnym charakterze, wyznaczenie sił wewnętrznych i wstępne wymiarowanie prostej konstrukcji belkowej; P3 - Indywidualne zadanie projektowe II – Wyznaczenie oddziaływań stałych i zmiennych (użytkowych i środowiskowych), wyznaczenie sił wewnętrznych i wstępne wymiarowanie konstrukcji ramowej przy użyciu programu komputerowego. Oprócz wymienionych zagadnień merytorycznych: na pierwszych zajęciach omówione zostaną zagadnienia organizacyjne w wymaganym przez Regulamin Studiów Politechniki Warszawskiej zakresie, oraz przeprowadzone zostaną sprawdziany i sprawdzian poprawkowy "
Metody oceny:
Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest: * obecność na zajęciach zgodnie z Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej; * poprawne wykonanie indywidualnych ćwiczeń projektowych (przyjęcie projektu); * obrona indywidualnych ćwiczeń projektowych na ocenę co najmniej 3,0. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z obrony projektów (waga 2), oceny pracy bieżącej studenta na zajęciach projektowych (waga 1), zaokrągloną do najbliższej wartości przewidzianej skalą ocen zgodnie z Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej. Wskazane w regulaminie przedmiotu efekty kształcenia opisują _minimalne efekty osiągane przez każdego studenta zaliczającego przedmiot (uzyskującego ocenę 3,0). Wyższe oceny wiążą się z dodatkową aktywnością, osiągnięciem efektów kształcenia większych niż minimalne itp._ Zaliczenie wykładów i ćwiczeń projektowych powinno nastąpić przed zakończeniem semestru, w którym odbywają się te zajęcia. Stwierdzenie niesamodzielności pracy przy wykonywaniu którejkolwiek z prac będących podstawą oceny osiągnięcia efektów kształcenia i zaliczenia skutkuje niezaliczeniem zajęć w bieżącym semestrze. Dopuszcza się dodatkowe zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej, w przypadku niejednoznacznego wyniku studenta (np. duże rozbieżności pomiędzy ocenami cząstkowymi, ocena końcowa pomiędzy wartościami dopuszczanymi przez Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej itp.). Dodatkowe zaliczenie nie ma wpływu na ocenę bieżącej pracy studenta na zajęciach projektowych. Student ma prawo do zaliczenia poprawkowego i komisyjnego oraz zgłaszania zastrzeżeń, co do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie Studiów w Politechniki Warszawskiej. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji, w uzgodnionych na początku semestru terminach lub drogą elektroniczną.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Lech Lichołai, Grzegorz Bajorek: Budownictwo ogólne Tom 3 Elementy budynków -podstawy projektowania. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2010. 2. Anna Rawska-Skotniczny: Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów, PWN, Warszawa 2014; 3. Antoni Biegus: Zeszyty edukacyjne Buildera. Zeszyt 1. Podstawy projektowania konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcje. Projektowanie konstrukcji stalowych; 4. Antoni Biegus: Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014; 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późniejszymi zmianami; 5. Janusz Murzewski: Podstawy projektowania i niezawodność konstrukcji, Politechnika Krakowska, Kraków 2011; 6. Władysław Borusiewicz: Naukowe podstawy projektowania układów konstrukcyjnych, PWN, Warszawa-Kraków 1989; 7. Obowiązujące normy z zakresu podstaw projektowania konstrukcji i obciążeń (polskie i europejskie); 8. Janusz Murzewski: Niezawodność konstrukcji inżynierskich, Arkady, Warszawa 1989.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Zna ogólne zasady projektowania konstrukcji. Zna rodzaje i podział oddziaływań na konstrukcje. Zna rodzaje i zakres projektów. Potrafi obliczyć oddziaływania takie jak ciężar własny, oddziaływania użytkowe, oddziaływania śniegu i wiatru
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W07_01
Umie obliczyć oddziaływania na konstrukcję. Posiada wiedzę na temat programów wspomagających obliczanie oddziaływań i umie ocenić wyniki takich obliczeń.
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z norm, literatury i materiałów publikowanych przez producentów materiałów i wyrobów budowlanych. Potrafi interpretować zawarte w nich informacje na temat właściwości fizycznych tych materiałów, a w szczególności określać oddziaływania ciężaru tych materiałów na konstrukcje i jej elementy.
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U01_02
Potrafi wyszukać informacje w formie elektronicznej publikowane przez producentów materiałów i wyrobów budowlanych z zasobów Internetu, forów ogólnych i tematycznych.
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Potrafi wyszukiwać informacje w bibliograficznych bazach danych, normach przedmiotowych, literaturze. Potrafi samodzielnie uczyć się nowych zagadnień zawartych w normach i opracowaniach branżowych.
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U06_01
Potrafi korzystać z norm technicznych w języku oryginału
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektu.
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi obliczyć oddziaływania na obiekt budowlany niezbędne do dalszego wymiarowania konstrukcji metalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych.
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi indywidualnie i w zespole wykonywać powierzone zadania inżynierskie.
Weryfikacja: Ćwiczenie projektowe P1; Indywidualne zadania projektowe (P2 i P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K