Nazwa przedmiotu:
Hydraulika i Hydrologia - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. / Karol Prałat / profesor Uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_15_P
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Przygotowanie do zajęć 5h; Wykonanie prac projektowych 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty - 15h; Opracowanie wyników 5h; Wykonanie prac projektowych 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekt: 10 - 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami hydrostatyki i hydrodynamiki, równaniem Bernouliego, właściwościami ruchu laminarnego i burzliwego w instalacjach, zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi ruchu wody w hydrosferze i atmosferze oraz możliwościami pomiarów hydrometrycznych.
Treści kształcenia:
Hydraulika: Laboratorium: Obliczenia do założeń projektowych instalacji rurociągowej. Niezbędny dobór średnicy rur, obliczenia prędkości przepływu, liczby Reynoldsa, współczynników oporów przepływu i strat ciśnienia w instalacjach rurociągowych. Wyznaczanie objętościowego i masowego natężenia przepływu wody w rurociągach.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z samodzielnie wykonanego projektu. Hydrauliczne obliczenia, dotyczą poprawnego zaprojektowania i doboru znormalizowanych średnic rurociągów, współczynników oporów oraz prędkości wody w instalacji. Wyznaczane są konsultacje w uzgodnionych wcześniej terminach. Prowadzący ma kontakt e-mailowy ze studentami.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Doniec A., Zbiór danych do obliczeń z inzynierii chemicznej, Łódź 1981. 2. PN-H-74200:1998P; Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 3. Szuster A., Utrysko B., Hydraulika i podstawy hydromechaniki, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz norm związane hydrauliką i doborem średnic rurociągów stosowanych w budownictwie.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U02_01
Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy użyciu różnych technik takich jak: schemat, opracowanie, obliczenia. Potrafi korzystać z elektronicznych form komunikacji takich jak fora internetowe czy grupy dyskusyjne.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U02_03
Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U07_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla hydrauliki inżynierskiej. Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych dotyczących oporów przepływu w rurociągach instalacji budowlanych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektu. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków związanych z tematyką hydrauliki i przepływami w rurociągach.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi dokonać specyfikacji działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego. Rozumie potrzebę prawidłowego zaprojektowania instalacji hydraulicznych. Potrafi sporządzić prosty projekt wodnej instalacji.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o