Nazwa przedmiotu:
Budownictwo ogólne - projekt
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. arch. / Justyna Janiak/ asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_16_01_P
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 30h; Wykonanie projektu 45h; Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 30; Wykonanie projektu 45; RAZEM 75 godz. = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest rozumienie roli i zadań podstawowych elementów budynku
Treści kształcenia:
P1 - Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze ścianami murowanymi, więźbą dachową drewnianą, stropami gęstożebrowymi.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - obecność na ćwiczeniach projektowych, - pozytywna ocena z projektu 3 do 5.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) 2. Budownictwo ogólne, Tom 3, Elementy budynków, Podstawy projektowania, Arkady 2008. 3. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków 2007. 4. Pyrak St., Michalak H., Domy jednorodzinne, konstruowanie i obliczanie, Arkady, Warszawa 2006. 5. Nożyński W., Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP, 2000.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kształtowania budynku i elementów budowlanych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W12_01
Zna nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne stosowane w budownictwie.
Weryfikacja: Zadanie projektowe P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U03_01
Potrafi przygotować w języku polskim udokumentowane opracowanie z zakresu budownictwa.
Weryfikacja: Zadanie projektowe P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać identyfikacji elementów składowych budynku i wybrać właściwe rozwiązania techniczne dla projektowanego obiektu.
Weryfikacja: Zadanie projektowe P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować prosty obiekt budowlany.
Weryfikacja: Zadanie projektowe P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki budowlanej, nowych materiałów i technologii budowlanych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe P1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK