Nazwa przedmiotu:
Technologia informacyjna w budownictwie - projekt
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Małgorzata Wydra/ asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_03_P
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 30h; Przygotowanie się do zajęć 10h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 30h; Przygotowanie się do zajęć 10h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu:
Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wszechstronnej wiedzy, tak w ujęciu ogólnokształcącym jak i praktycznym, w zakresie umiejętności świadomego wykorzystywania środków i stosowania metod informatyki we wszystkich możliwych obszarach aktywności zawodowej i społecznej w warunkach transformacji do społeczeństwa informacyjnego i ukierunkowania na wiedzę.
Treści kształcenia:
P1-P4: Przetwarzanie tekstów: ogólne zasady edycji i redagowania dokumentów jedno- i wielostronicowych, elementarne mechanizmy pozycjonowania, wykonywanie tabel i wykresów oraz usprawnienia prac biurowych - szablony dokumentów, korespondencja seryjna, spisy treści, haseł, tabel i ilustracji. Zarządzanie stylami, wykorzystanie przypisów i odsyłaczy. P5 - Edycja i redagowanie dokumentów o złożonej strukturze P6-P10: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych: struktura arkusza, metody adresowania, operowanie tablicami, wizualizacja danych - wykresy, funkcje kartotekowej bazy danych - wyszukiwanie i porządkowanie informacji, budowa schematów obliczeniowych - zestawienia tabelaryczne, obliczenia cykliczne, funkcje specjalne - solver, mechanizmy automatyzacji - makra, procedury VBA, praca z formularzami. P10: Wykorzystanie programu arkusza kalkulacyjnego w praktyce inżynierskiej P11_P12: Grafika menedżerska i prezentacyjna: zasady projektowania, cechy poprawnie zbudowanej prezentacji; struktura prezentacji - slajd, konspekt, notatki, wykorzystanie funkcji animacji. P13_P15: Sieci komputerowe: technologia www - funkcje przeglądarki, budowa strony www, język opisu stron HTML, techniki budowy statycznych i dynamicznych stron www.
Metody oceny:
1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student może odrobić na zajęciach w innej grupie za zgodą prowadzącego. 2. Formą sprawdzenia efektów kształcenia jest obserwacja przez prowadzącego samodzielnej pracy studenta na zajęciach oraz dwa sprawdziany realizowane na stacji roboczej w pracowni komputerowej. Sprawdziany polegają na samodzielnym przygotowaniu dokumentu/dokumentów tekstowych oraz arkusza/arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z wytycznymi podanymi przez prowadzącego w formie pisemnej. 3. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane podczas sprawdzianów przeprowadzonych nie później niż w ostatnim tygodniu semestru. 4. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach, przyjęcie przez prowadzącego poprawnie wykonanego projektu, wygłoszenie ustnej prezentacji będącej obroną projektu i uzyskanie dwóch pozytywnych ocen ze sprawdzianów. Ocena z przedmiotu jest średnią ocen z dwóch sprawdzianów. 5. Student ma prawo przystąpić do każdego ze sprawdzianów w dwóch wybranych terminach przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć projektowych. 6. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, student może korzystać wyłącznie z programów komputerowych wskazanych przez prowadzącego zajęcia zainstalowanych na stacji roboczej w pracowni komputerowej. Każdy student może mieć przy sobie podczas sprawdzianu długopis (lub pióro) z niebieskim tuszem (lub atramentem) oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. 7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów, programów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest dozwolone, jeśli prowadzący udzieli wyraźnej zgody. 9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do ocenionych sprawdzianów i projektu w terminach konsultacji podanych na portalu USOS.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Dawid Harel - "Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika.", WNT 1992; 2. J. Gleen Brokshear - "Informatyka w ogólnym zarysie", WNT 2003; 3. Julita Korol – „Visual Basic w Excelu 2000”, MIKOM 2001; 4. Mirosława Kopertowska – „Przetwarzanie tekstów. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, MIKOM 1998; 5. Mirosława Kopertowska – „Bazy danych. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, MIKOM 1999; 6. Mirosłąwa Kopertowska – „Grafika menedżerska i prezentacyjna. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, MIKOM 1999; 7. Adam Wojciechowski – „Usługi w sieciach informatycznych. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, MIKOM 1998; 8. Ryszard Tadeusiewicz – „Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami”, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ W-wa 1999; 9. David E. Goldberg „Algorytmy genetyczne i ich zastosowania”, WNT 1998
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW Zajęcia zostały przygotowane i będą przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi korzystać z dostępnych w sieciach komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji. Potrafi zaprojektować i przygotować w technologii WWW proste statyczne strony internetowe
Weryfikacja: Zadanie projektowe: statyczna strona internetowa (P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Posiada umiejętność przygotowania prezentacji komputerowej wymagającej samodzielnego wyszukiwania informacji .
Weryfikacja: Zadanie projektowe: przygotowanie prezentacji przy użyciu programu do grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej (P12)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU