Nazwa przedmiotu:
Rysunek techniczny - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Włodzimierz Koper/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_09_P
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15; Wykonanie prac projektowych i kreślarskich 45; RAZEM 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15; Wykonanie prac projektowych i kreślarskich 45; RAZEM 75h = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana znajomość aksjomatów i twierdzeń z zakresu geometrii przestrzennej na poziomie gimnazjum i szkoły średniej
Limit liczby studentów:
Ćwiczenia: 20 - 30; Projekty 10 - 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności odczytywania i sporządzania rysunku technicznego, będącego podstawowym językiem porozumiewania się projektanta z wykonawcą obiektu budowlanego, zapoznanie z zasadami wykonywania rysunku technicznego, w szczególności z obowiązującymi normami z zakresu rysunku architektoniczno-budowlanego i konstrukcyjnego, zapoznanie z ręczną techniką kreślenia przy użyciu przyrządów kreślarskich oraz szkicowania odręcznego.
Treści kształcenia:
P1 – Zadanie projektowe - rysunek przekroju stalowego złożonego z kształtowników walcowanych, P2 – Zadanie projektowe – rysunek przekroju pionowego i przekrojów poziomych klatki schodowej, P3 – Zadanie projektowe - rysunek rzutu parteru domku jednorodzinnego, P4 – Zadanie projektowe - rysunek węzła drewnianej więźby dachowej płatwiowo-kleszczowej, P5 – Zadanie projektowe - rysunek belki stalowej (blachownicy) wraz z żebrami, P6 – P7 – Zadanie projektowe - rysunki wybranych elewacji i przekroju pionowego (poprzecznego lub podłużnego) domku jednorodzinnego na podstawie zadanych rzutów poszczególnych kondygnacji).
Metody oceny:
1. W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do przedstawienia prowadzącemu usprawiedliwienia. Dopuszcza się dwukrotną nieobecność na zajęciach. 2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się na poszczególnych zajęciach w semestrze podczas oceny postępu w rozwiązywaniu przez studentów zadanych prac konstrukcyjnych. 3. Cotygodniowa konsultacja z prowadzącym zajęcia, podczas której student przedstawia swoje prace do oceny, odnotowywana jest jako obecność na zajęciach . 4. Ćwiczenia prowadzone są w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem pracy studenta na zajęciach i w domu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność i zaliczenie zróżnicowanych tematycznie zadań projektowych, ocenianych według skali ocen: 2,0 (ocena niedostateczna), 3,0 (ocena dostateczna), 3,5 (ocena ponad dostateczna), 4,0 (ocena dobra), 4,5 (ocena ponad dobra) oraz 5,0 (ocena bardzo dobra). 5. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji we wcześniej uzgodnionych terminach. Do kontaktu wykorzystywana jest również platforma Portaliusz, z której studenci pobierają tematy prac, przykładowe rozwiązania i inne materiały. Student może poprawić ocenę z przedmiotu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia przed zakończeniem zajęć w semestrze. 6. Na zajęciach student ma możliwość konsultowania wykonywanych prac, wykonania szkicu i planu rozwiązania zadań. Prace kreślarskie student wykonuje w domu. 7. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub użycia materiałów i urządzeń innych niż przybory kreślarskie skutkuje oceną niedostateczną, bez możliwości jej poprawienia i niezaliczeniem przedmiotu. 8. W trakcie zajęć zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Miśniakiewicz A., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Arkady 1999. 2. Samujłło H. i J., Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie, Arkady 1974. 3. Normy przedmiotowe PN-ISO.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań rysunku technicznego w różnych dyscyplinach inżynierskich związanych z budownictwem, np. w architekturze, geodezji, mechanice itd.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1 - P7); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane do sporządzania tradycyjnej dokumentacji rysunkowej obiektów budowlanych, planów zagospodarowania terenu, inwentaryzacji budowlanej i itp.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1 - P7); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U14_01
Potrafi wyspecyfikować zawartość dokumentacji rysunkowej obiektu. Potrafi wskazać sposób przedstawienia graficznego obiektu. Potrafi zidentyfikować obiekt przestrzenny zadany w postaci rzutów, dokonać oceny jego kształtu i wielkości, wyznaczać nachylenia, powierzchnie, objętości itp.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1 - P7); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić i wybrać właściwy sposób modelowania i graficznego przedstawiania elementów i obiektów budowlanych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (C10 - C14); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi wykonać dokumentację rysunkową prostego obiektu budowlanego, jego rzuty, przekroje i widoki oraz dokumentację rysunkową elementów konstrukcyjnych obiektu.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1 - P7); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o