Nazwa przedmiotu:
Geometria wykreślna - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Włodzimierz Koper / adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_08_P
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h; Wykonanie prac projektowych 45h; RAZEM 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt - 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h; Wykonanie prac projektowych 45h; RAZEM 75h = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana znajomość aksjomatów i twierdzeń z zakresu geometrii przestrzennej na poziomie szkoły średniej.
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności projektowania i zapisu formy geometrycznej obiektów przestrzennych oraz zapoznanie z podstawowymi metodami odwzorowywania elementów przestrzeni na płaszczyźnie i ich restytucji na potrzeby praktyki inżynierskiej.
Treści kształcenia:
P1 - Zadania projektowe - geometryczne konstrukcje podstawowe i pomocnicze, kreślenie figur, krzywych, stycznych itp., P2 - Zadania projektowe - konstruowanie brył i wyznaczanie ich rzutów prostokątnych, P3 - Zadania projektowe - wyznaczanie rzutów prostokątnych brył zadanych w aksonometrii, P4 - Zadania projektowe - wyznaczanie śladów prostych i płaszczyzn, wyznaczanie odległości, wyznaczanie punktu przebicia płaszczyzny prostą, P5 - Zadania projektowe - transformacje, wyznaczanie odległości punktów od prostej i płaszczyzny i kąta między prostymi i płaszczyznami, wyznaczanie krawędzi przenikania figur, uzupełnianie rzutów brył i figur, podnoszenie z kładu, zadania miarowe, P6 - Zadania projektowe - wyznaczanie przekroju sześcianu oraz brył wpisanych w sześcian płaszczyznami zadawanymi różnie położonymi trzema punktami, P7 - Zadania projektowe - wyznaczanie przekroju brył wpisanych w sześcian płaszczyznami zadawanymi trzema punktami, P8 - Zadania projektowe - rozwiązywanie dachów, wyznaczanie rzutów dachów bez ograniczeń i z ograniczeniami, P9 - Zadania projektowe - konstruowanie i wyznaczanie rzutów figur i brył leżących na zadanych płaszczyznach, P10 - Zadania projektowe - wyznaczanie przekrojów brył nieobrotowych i obrotowych zadanymi płaszczyznami, wyznaczanie przenikania brył nieobrotowych i obrotowych, P11 - Zadania projektowe - wyznaczanie rzutów aksonometrycznych brył dla zadanych warunków rzutowania oraz wyznaczanie rzutów cieni figur i brył na siebie i na rzutnie. P12 - Zadania projektowe - projekt prac niwelacyjnych przy zadanych warunkach topograficznych terenu dla wykonania placu i drogi wjazdowej o zadanym nachyleniu oraz przy zadanych spadkach wykopu i nasypu.
Metody oceny:
1. W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do przedstawienia prowadzącemu usprawiedliwienia. Dopuszcza się dwukrotną nieobecność na zajęciach. 2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się na poszczególnych zajęciach w semestrze podczas oceny postępu w rozwiązywaniu przez studentów zadanych prac konstrukcyjnych. 3. Cotygodniowa konsultacja z prowadzącym zajęcia, podczas której student przedstawia swoje prace do oceny, odnotowywana jest jako obecność na zajęciach . 4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie liczby 36 punktów z 60 możliwych do zdobycia za wykreślone prace konstrukcyjne. Punkty z ćwiczeń projektowych uzyskuje się sumując oceny z 12 zadanych zestawów prac, składających się z wybranych zadań konstrukcyjnych. Każdy przyjęty po konsultacji do oceny zestaw prac oceniany jest w skali od 3 do 5 pkt. Na ocenę tę składają się obok oceny arkuszy kreślarskich również ocena ich obrony. Uzyskanie oceny poniżej 3 pkt. wymaga poprawy i przedstawienia zestawu prac do ponownej oceny. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie ostatecznej z przedmiotu. Przeliczenie punktów na oceny przebiega według schematu: od 36 do 40 pkt. – ocena dostateczna, od 41 do 45 pkt. – ocena ponad dostateczna, od 46 do 50 pkt. – ocena dobra, od 51 do 55 pkt. – ocena ponad dobra oraz od 56 do 60 pkt. – ocena bardzo dobra. 5. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji we wcześniej uzgodnionych terminach. Do kontaktu wykorzystywana jest również platforma Portaliusz, z której studenci pobierają tematy prac, przykładowe rozwiązania i inne materiały. Student może poprawić ocenę z przedmiotu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia przed zakończeniem zajęć w semestrze. 6. Nieuzyskanie 36 punktów powoduje niezaliczenie przedmiotu i konieczność jego powtarzania. 7. Na zajęciach student ma możliwość zapoznania się z rozwiązaniami zadań, wykonania szkiców i planu rozwiązania zadań. Prace kreślarskie student wykonuje w domu. 8. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub użycia materiałów i urządzeń innych niż przybory kreślarskie skutkuje oceną niedostateczną, bez możliwości jej poprawienia i niezaliczeniem przedmiotu. 9. W trakcie zajęć zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Lewandowski Z., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa,1987. 2. Otto F. I E., Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa, 1988. 3. Szerszeń S., Nauka o rzutach, PWN, Warszawa 1964. 4. Przewłocki S., Geometria wykreślna w budownictwie, Arkady, Warszawa 1997. 5. Jankowski W., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa 1990. 6. B. Grochowski B., Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, PWN, Warszawa 2003.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie geometrii umożliwiającą odwzorowywanie elementów przestrzeni na płaszczyźnie i ich restytucji na potrzeby praktyki inżynierskiej.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1 - P12); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geometrii wykreślnej w różnych dyscyplinach inżynierskich związanych z budownictwem, np. w architekturze, geodezji, mechanice itd.
Weryfikacja: Kolokwium (W6 - W10); Prace projektowe (P8 - P12); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna metody rzutowania wykorzystywane do odwzorowywań graficznych obiektów budowlanych, sposoby ich przedstawiania w rzutach prostokątnych, aksonometrycznych i pespektywie. Umie znaleźć ślady prostych i płaszczyzn, punkty przebicia i krawędzie przecięcia, przekroje, cienie i linie przenikania dowolnych figur oraz brył nieobrotowych i obrotowych.
Weryfikacja: Prace projektowe (P6 - P12); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi poszukiwać i zdobywać informacje literaturowe w zakresie metodyki rozwiązywania zadań z zakresu geometrii wykreślnej.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1 - P12); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejetność samodzielnego dokształcania, wykorzystywanego do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1 - P12); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U16_01
Potrafi wyznaczyć rzeczywiste kształty i wymiary obiektów, dokonać ich transformacji, rozwiązać geometrycznie powierzchnie dachów, posadzek, ukształtowanie terenu, nasypu i wykopu, wyznaczyć rzuty równoległe i środkowe dowolnego obiektu przestrzennego.
Weryfikacja: Prace projektowe (P2 - P5, P9, P10); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie podczas rozwiązywania zadań geometrycznych.
Weryfikacja: Prace projektowe (P1 - P12); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K