Nazwa przedmiotu:
BIM w budownictwie ogólnym
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. / Małgorzata Wydra/ asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_33
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 20; RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład 30; Razem 30 godz. = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15;
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawami zasad realizacji projektu budowlanego z zastosowaniem technologii BIM. Zapoznanie z elementami budynków, układami konstrukcyjnymi, przegrodami budowlanymi oraz sposobem ich modelowania w środowisku BIM z uwzględnieniem zależności pomiędzy poszczególnymi elementami.
Treści kształcenia:
W1 – Podstawowe informacje o technologii BIM; W2 – Przepływ informacji w BIM; W3 - Zarządzanie procesami BIM; W4 – Zastosowanie BIM na etapie projektowym W5 – Zastosowanie BIM na etapie budowy; W6 - Analizy kosztów, ryzyka i czasu realizacji z zastosowaniem technologii BIM; W7 -„Zielony” BIM; W8 - Zastosowanie BIM w procesach zarządzania obiektem
Metody oceny:
Warunki zaliczenia przedmiotu w sem. 4: - uzyskanie punktów za sprawdziany od 11 do 20. Przeliczenie punktów na oceny końcowe jest następujące: od 0,0 do 10,9 pkt - 2,0 od 11,0 do 12,7 pkt - 3,0 od 12,8 do 14,5 pkt - 3,5 od 14,6 do 16,3 pkt - 4,0 od 16,4 do 18,1 pkt - 4,5 od 18,2 do 20,0 pkt - 5,0
Egzamin:
nie
Literatura:
1. D. Kasznia, J. Magiera, i P. Wierzowiecki, BIM w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 2. A. Borrmann, M. König, C. Koch, i J. Beetz, Building Information Modeling. Technology foundation and industry practice. Springer, 2018. Podstawowe normy związane z zakresem przedmiotu: 3. BS EN ISO 19650-1: Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) – Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku: Koncepcje i zasady 4. BS EN ISO 19650-2: Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) – Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku: Realizacja projektu"
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych i złożonych elementów konstrukyjnych
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_04
Ma wiedzę ogólną na temat rozwoju i dokonań cywilizacji w zakresie budownictwa, ma świadomość konieczności stosowania aspektów prawnych w działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać identyfikacji elementów składowych budynku i wybrać właściwe rozwiazania techniczne dla projektowanego obiektu.
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K07_02
Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i konieczności jego odpowiedzialnego eksploatowania z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K07_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO