Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie procesem inwestycyjnym (BS1A_32/03)
Koordynator przedmiotu:
mgr inż arch. Justyna Janiak/ asystent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_32/03
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Efektem kształcenia powinno być nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie: kierowania procesem inwestycyjnym na jego różnych etapach, formułowania i negocjowania kontraktów budowlanych.
Treści kształcenia:
W1 - Proces inwestycyjny w budownictwie W2 - Uczestnicy procesu inwestycyjno - budowlanego. Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych. W3 - Zamawianie robót budowlanych i zarządzenie procesem inwestycyjnym. W4 - Zamawianie robót budowlanych i zarządzenie procesem inwestycyjnym. W5 - Kontrakty budowlane W6 - Zarządzanie cyklem życia przedsięwzięcia budowlanego (zarządzanie projektem).
Metody oceny:
Zaliczenie wykładów - pozytywna ocena z kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Marcinkowski R., Kulas T., Projektowanie realizacji budowy, Udostępnione fragmenty podręcznika skierowanego do Ofic. Wyd. PW. 2. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C., Proces inwestycyjny w budownictwie, Warszawa 2006r. 3.Werner W. A., Procedury inwestowania, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004r. 4.Werner W. A., Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004r.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę z dyscyplin takich jak: budownictwo, ekonomika, zarządzanie, budowlany proces inwestycyjny
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)(W1-W6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma ogólną wiedzę w zakresie zmian budowlanego procesu inwestycyjnego
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)(W1-W6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_02
Zna problematykę w zakresie utrzymania obiektów budowlanych
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)(W1-W6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)(W1-W6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W08_04
Posiada wiedzę w zakresie form architektonicznych, budownictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)(W1-W6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U10_01
Potrafi dostosowywać sposoby zarządzania do różnych zadań inwestycyjnych. Potrafi uwzględnić w planowaniu bezpieczeństwo pracy i użytkowania na etapach budowy i eksploatacji inwestycji.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)(W1-W6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K04_01
Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)(W1-W6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K