Nazwa przedmiotu:
Geologia
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Małgorzata Brych-Dobrowolska/ asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_06
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15h; Ćwiczenia 15h;h Przygotowanie się do zajęć 20h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h; Przygotowanie do zaliczenia 25h; Inne 10h; Razem 100h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 15h; Ćwiczenia - 15h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15; Ćwiczenia: 15 - 30
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z ogólną charakterystyką procesów geologicznych i ich zjawisk oraz działalnością lodowców, klasyfikacją gruntów i ich właściwościami fizycznymi i mechanicznymi oraz zasadami sporządzania i korzystania z dokumentacji geologiczno – inżynierskich. Przygotowanie studentów budownictwa do dalszych studiów w zakresie „mechaniki gruntów i fundamentowania”, a następnie, w dalszej przyszłości, jako inżynierów do współpracy z geologiem – dokumentatorem opracowującym ocenę podłoża gruntowego dla projektowanego obiektu
Treści kształcenia:
W1 - Wstęp. Ogólne wiadomości o Ziemi. W2 - Procesy geologiczne wewnętrzne i geneza skał magmowych i metamorficznych. W3 - Procesy geologiczne zewnętrzne i geneza skał osadowych. W4 - Działalność wód opadowych i rzek. W5 – Lodowce i ich utwory na terenie Polski ze specjalnym uwzględnieniem Płocka i Mazowsza. W6 – Warunki gruntowo-wodne na utworach polodowcowych. W7 - Geneza wód podziemnych i ich podstawowe prawa. W8 - Rodzaje skał i warunki geologiczno-inżynierskie na terenie Polski w strefie przypowierzchniowej ze specjalnym uwzględnieniem problemów Płocka i Mazowsza. Część 1. W9 - Rodzaje skał i warunki geologiczno-inżynierskie na terenie Polski w strefie przypowierzchniowej ze specjalnym uwzględnieniem problemów Płocka i Mazowsza. Część 2. W10 - Terenowe prace geologiczno-inżynierskie dla potrzeb budownictwa. W11 - Elementy prawa geologicznego. W12 - Technologia wierceń. Badania własności skał """"in situ"""". W13 - Zasady sporządzania i korzystania z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Omówienie wykonania przekroju geologiczno-inżynierskiego. W14 - Kategorie geotechniczne i zasada ich stosowania. W15 – Powtórzenie wiadomości do kolokwium zaliczeniowego. C1 - Minerały skałotwórcze skał magmowych - omówienie na przykładzie, schemat opisu skał magmowych (makroskopowe rozpoznawanie) C2 – Podział skał magmowych: głębinowe, wylewne. C3 - Skały magmowe c.d. Struktury, tekstury i występowanie w Polsce (makroskopowe rozpoznawanie). C4 - Skały osadowe. Podział i występowanie (makroskopowe rozpoznawanie). Część 1. C5 - Skały osadowe. Podział i występowanie (makroskopowe rozpoznawanie). Część 2. C6 - Skały osadowe chemiczne. Podział i występowanie (makroskopowe rozpoznawanie). Część 1. C7 - Skały osadowe chemiczne. Podział i występowanie (makroskopowe rozpoznawanie). Część 2. C8 - Skały metamorficzne. Występowanie. C9 - Wykonywanie przekroju geologiczno-inżynierskiego na podstawie wierceń (praca indywidualna). Część 1. C10 - Wykonywanie przekroju geologiczno-inżynierskiego na podstawie wierceń (praca indywidualna). Część 2. C11 – Omówienie wykonania operatu na temat przydatności działki budowlanej (stany gruntów sypkich i spoistych, grupy geologiczne, opisy warstw). C12 - Opracowanie operatu na temat przydatności działki budowlanej (przekrój, opisy geologiczne - szrafura). C13 - Opracowanie operatu na temat przydatności działki budowlanej (przekrój, opisy geologiczne - szrafura). C14 - Opracowanie operatu na temat przydatności działki budowlanej (przekrój, opisy geologiczne - szrafura). C15 – Powtórzenie wiadomości do zaliczenia.
Metody oceny:
Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia audytoryjne prowadzone są w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem pracy studenta na zajęciach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność i zaliczenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych. Do zaliczenia wykładów niezbędna jest pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego obejmującego znajomość zagadnień omawianych na zajęciach, ocenianego w skali: 2,0 (ocena niedostateczna); 3,0 (ocena dostateczna); 3,5 (ocena ponad dostateczna); 4,0 (ocena dobra); 4,5 (ocena ponad dobra); 5,0 (ocena bardzo dobra). Do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych wymagane jest zaliczenie dwóch ocenianych prac: rozpoznania makroskopowego wybranych skał i operatu geologicznego, przy przyjęciu tej samej skali ocen co przy wykładzie. Ostateczna ocena z przedmiotu jest oceną średnią z otrzymanych ocen z wykładu oraz oceny z ćwiczeń audytoryjnych. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji, odbywających się we wcześniej uzgodnionych terminach.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Jerzy Kondracki, Geografia Fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1988. 2. Witold Cezariusz Kowalski, Geologia Inżynierska, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1988. 3. Elżbieta Lenczewska – Samotyja, Adam Łowkis Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej i petrografii, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1992. 4. Elżbieta Lenczewska – Samotyja, Adam Łowkis, Natalia Zdrojewska, Zarys geologii z elementami geologii inżynierskiej i hydrogeologii, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_03
Ma podstawową wiedzę z chemii budowlanej w zakresie właściwości skał i ich składu chemicznego oraz reakcji z kwasem solnym.
Weryfikacja: Kolokwium (C5, C7); Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geologii w różnych dyscyplinach powiązanych z budownictwem jak: mechanika gruntów, geotechnika itp.
Weryfikacja: Indywidualna praca studenta (C10 - C14); Kolokwium (W6, W11, W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o technologiach modyfikacji i wzmacnania podłoża gruntowego w wykonawstwie robót budowlanych (wymiana podłoża, zagęszczanie).
Weryfikacja: Kolokwium (W10, W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań geologicznych.
Weryfikacja: Kolokwium (W12)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma ogólną wiedzę na temat prawa geologicznego i kategorii geotechnicznych.
Weryfikacja: Kolokwium (W11, W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z przekrojów geologicznych wykorzystywanych do celów projektowych.
Weryfikacja: Kolokwium (W13); Indywidualna praca studenta (C9 - C14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U