Nazwa przedmiotu:
Trwałość i ochrona budowli (BS1A_32/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Piotr Wiliński/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_32/02
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykłady: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania jest nabycie przez studentów umiejętności oceny okresu trwałości konstrukcji i jej elementów oraz doboru określonego poziomu trwałości w odniesieniu do projektowanych konstrukcji, a także zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi trwałości konstrukcji.
Treści kształcenia:
W1 - Podstawowe wiadomości o trwałości budowli: trwałość, przydatność użytkowa, okres użytkowania, oddziaływania, trwałość wyrobów, elementów i konstrukcji budowlanych. W2 - Podstawy ochrony przed korozją konstrukcji budowlanych. Ograniczenie oddziaływania środowiska: rozwiązania instalacyjne, konstrukcyjno - materiałowe. W3 - Zasady projektowania zabezpieczeń. Podstawowe informacje o korozji betonu. Stal w betonie. Przebieg degradacji konstrukcji żelbetowych. Klasyfikacja oddziaływań w stosunku do betonu i żelbetu, oddziaływania środowiskowe. Podstawowe wymagania trwałości. W4 - Zjawiska korozji stali. Klasyfikacja środowisk w stosunku do konstrukcji stalowych, szybkość korozji stali. Oddziaływania środowiskowe. Podstawowe wymagania trwałości. W5 - Wymagania w odniesieniu do betonu i żelbetu z punktu widzenia trwałości (grubość otuliny, pielęgnacja, rozwartość rys). Ochrona konstrukcji z betonu w środowiskach agresywnych chemicznie, rodzaje ochrony, ochrona materiałowo-strukturalna. Powierzchniowa ochrona konstrukcji żelbetowych, wymagania, rodzaje ochrony, wyroby W6 - Zabezpieczenie konstrukcji stalowych, systemy zabezpieczeń, wyroby do ochrony, dobór zabezpieczeń. W7 - Program utrzymania i konserwacji obiektów budowlanych, kontrole stanu degradacji, zasady przedłużenia okresu użytkowania. Ochrona konstrukcji przed ogniem.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładów uzyskuje się na podstawie sprawdzianu/-ów z tematyki wykładów. Liczba sprawdzianów zostanie ustalona na początku semestru w porozumieniu ze studentami. Obecność na wykładach wskazana. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z weryfikacji znajomości materiału objętego wykładami. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 2. Ściślewski Z.: Utrzymanie konstrukcji żelbetowych, Wyd. ITB, Warszawa 1997 3. Kosiorek M., Pogorzelski J.A., Laskowska, K. Pilich: Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 1988 4. Ściślewski Z.: Ochrona konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 1999 5. Artykuły w prasie technicznej z zakresu przedmiotu 6. Normy krajowe i zagraniczne z zakresu przedmiotu
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, umie zidentyfikować różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, dobrać typ konstrukcji do wymaganych warunków trwałości i zidentyfikować różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych.
Weryfikacja: Sprawdzian (W1 - W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie użytkowników budynków i ochronę środowiska.
Weryfikacja: Sprawdzian (W1 - W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR
Charakterystyka K02_02
Mając świadomość wpływu na środowisko produkcji materiałów budowlanych, rozumie potrzebę "projektowania ze względu na trwałość", co w konsekwencji prowadzi do dłuższej eksploatacji, rzadszych remontów oraz zmniejszonej emisji zanieczyszczeń.
Weryfikacja: Sprawdzian (W1 - W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR