Nazwa przedmiotu:
Praktyka zawodowa
Koordynator przedmiotu:
dr inż. /Anna Krawczyńska-Piechna/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_35
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
0
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem praktyki jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych podczas studiów oraz wykształcenie umiejętności stosowania ich w funkcjonowaniu podmiotu zewnętrznego. Student odbywający praktykę ma możliwość praktycznego poznania zagadnień związanych z kierunkiem studiów. Praktyka pozwala również na nawiązanie kontaktów zawodowych.
Treści kształcenia:
Zapoznanie z technologią procesów produkcyjnych oraz organizacją pracy w podmiocie zewnętrznym, związanym z kierunkiem studiów.
Metody oceny:
Zgodne z „Zasadami organizacji, przebiegu, zaliczania i finansowania praktyk studenckich objętych planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych”, obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
4 tygodnie po semestrze VI Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu budownictwa.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U11_01
Potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z pracą w branży budowlanej.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania przedsięwzięcia budowlanego i ocenić przyjęte rozwiązania techniczne. Potrafi dokonać identyfikacji elementów składowych obiektu budowlanego lub inżynierskiego.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane między innymi z pracą zespołową.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K05_01
Ma świadomość potrzeby profesjonalnych zachowań i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR