Nazwa przedmiotu:
Angielska terminologia techniczna w budownictwie
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Jadwiga Fangrat / adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_01
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia 30h; Przygotowanie się do zajęć 5h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Napisanie sprawozdania 5h; Przygotowanie do zaliczenia 5h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Ćwiczenia - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Ćwiczenia: 20-30.
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstawowego słownictwa, zwrotów i skrótów stosowanych w języku angielskim w dziedzinach: * budownictwo ogólne (architektura, zagospodarowanie działki, oznaczenia i skróty na rysunkach architektoniczno-budowlanych, itp.); * mechanika i wytrzymałość materiałów (oznaczenia punktów, schematów statycznych, sił wewnętrznych, podpór, naprężeń itp.); * materiałoznawstwo (materiały, kolory, faktury itp.); * konstrukcje metalowe (elementy, spawy, łączniki mechaniczne itp.); * konstrukcje betonowe (elementy, oznaczenia zbrojenia i technologii wykonania itp.); * konstrukcje drewniane (elementy, łączniki: gwoździe, wkręty, kształtki itp.); * mechanika gruntów i fundamentowanie (oznaczenia gruntów, rodzaje fundamentów itp.); * zarządzanie (umowy, pisma formalne, kosztorysowanie i wycena robót, prawo budowlane itp.); * technologia robót budowlanych (organizacja placu budowy, maszyny budowlane, BHP i ochrona przeciwpożarowa itp.); * instalacje budowlane (instalacja gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna itp.); * słownictwo w dziedzinach przedmiotów obieralnych (do wyboru np. budownictwo komunikacyjne, budownictwo podziemne, bezpieczeństwo pożarowe budynków, trwałość i ochrona budowli, konstrukcje mostowe, budownictwo przemysłowe, remonty i naprawy obiektów budowlanych); Student powinien nauczyć się: * czytać rysunki architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne sporządzonych w języku angielskim; * rozumieć podstawowe zwroty budowlane, w języku angielskim, zawarte w projektach, umowach, kosztorysach i wycenach robót; * znać oznaczenia organizacyjne, w języku angielskim, na placu budowy; * przygotowywać opracowania techniczne (budowlane) w języku angielskim; * przygotowywać i przedstawiać prezentacje techniczne (budowlane) w języku angielskim.
Treści kształcenia:
Ć1 - Tradycyjne i nowoczesne metody nauki terminologii. Programy komputerowe wspomagające naukę języków obcych. Przygotowanie prezentacji w języku angielskim. Formy skutecznej prezentacji. Materiały w prezentacji – cytaty, powołania na źródła, formy licencji. Literatura branżowa w języku obcym. Ć2 - Terminologia z dziedziny: budownictwo ogólne (architektura, zagospodarowanie działki, oznaczenia i skróty na rysunkach architektoniczno-budowlanych, itp.); Ć3 - Terminologia z dziedziny: mechanika i wytrzymałość materiałów (oznaczenia punktów, schematów statycznych, sił wewnętrznych, podpór, naprężeń itp.); Ć4 - Terminologia z dziedziny: materiałoznawstwo (materiały, kolory, faktury itp.); Ć5 - Terminologia z dziedziny: konstrukcje metalowe (elementy, spawy, łączniki mechaniczne itp.); Ć6 - Terminologia z dziedziny: konstrukcje betonowe (elementy, oznaczenia zbrojenia i technologii wykonania itp.); Ć7 - Terminologia z dziedziny: konstrukcje drewniane (elementy, łączniki: gwoździe, wkręty, kształtki itp.); Ć8 - Terminologia z dziedziny: mechanika gruntów i fundamentowanie (oznaczenia gruntów, rodzaje fundamentów itp.); Ć9 - Terminologia z dziedziny: zarządzanie (umowy, pisma formalne, kosztorysowanie i wycena robót, prawo budowlane itp.); Ć10 - Terminologia z dziedziny: technologia robót budowlanych (organizacja placu budowy, maszyny budowlane, BHP i ochrona przeciwpożarowa itp.); Ć11 - Terminologia z dziedziny: instalacje budowlane (instalacja gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna itp.); Ć12 - Terminologia w dziedzinach przedmiotów obieralnych (do wyboru np. budownictwo komunikacyjne, budownictwo podziemne, bezpieczeństwo pożarowe budynków, trwałość i ochrona budowli, konstrukcje mostowe, budownictwo przemysłowe, remonty i naprawy obiektów budowlanych).
Metody oceny:
Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest: * obecność na zajęciach zgodnie z Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej; * zaliczenie sprawdzianu z omówionej terminologii; * napisanie pracy pisemnej w języku angielskim, na indywidualnie zadany temat powiązany z omawianymi zagadnieniami; * przygotowanie i przedstawienie prezentacji w języku angielskim, na indywidualnie zadany temat powiązany z omawianymi zagadnieniami (praca indywidualna lub grupowa). Zaliczenie sprawdzianu, pracy pisemnej lub prezentacji oznacza uzyskanie co najmniej 40% punktów przewidzianych za to zadanie. Zaliczenie ww. prac na poziomie minimalnym nie jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu (patrz skala ocen). Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe wyrażone w postaci punktów: * zaliczenie sprawdzające opanowanie omówionej terminologii (70 pkt.); * ocena pracy pisemnej (10 pkt.); * ocena prezentacji (20 pkt.). Końcowa ocena zależy od liczby uzyskanych punktów, według następującej skali: 0-55 punktów – ocena 2,0 (niedostateczny); 55,5-64,5 pkt. – 3,0 (dostateczny); 65-73,5 pkt. – 3,5 (dość dobry); 74-82,5 pkt. – 4,0 (dobry); 83-91,5 pkt. – 4,5 (ponad dobry); 92-100 pkt. – 5,0 (bardzo dobry). Dopuszcza się dodatkowe zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej, w przypadku niejednoznacznego wyniku studenta (np. duże rozbieżności pomiędzy ocenami cząstkowymi, ocena końcowa pomiędzy wartościami dopuszczanymi przez Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej). Student ma prawo do zaliczenia komisyjnego w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie Studiów w Politechniki Warszawskiej. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji, w uzgodnionych na początku semestru terminach lub drogą elektroniczną.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (red. naukowa), Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 2. Tomasz Tomlik, Słownika budownictwa, infrastruktury i wyposażenia, wydanie IV, wydawnictwo PRZEKŁADNIA, 2009 3. literatura branżowa w języku angielskim np. Archives of Civil Engineering, Institute of Fundamental Technological Research, Warszawa.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Zna angielskie słownictwo specjalistyczne obejmujące kluczowe zagadnienia z zakresu technologii i organizacji budownictwa, technologii robót budowlanych, mechaniki konstrukcji, konstrukcji obiektów budowlanych.
Weryfikacja: Zaliczenie sprawdzianu z ćwiczeń (Ć1-Ć12) Pozytywna ocena pracy pisemnej i prezentacji w języku angielskim na indywidualnie zadany temat związany z budownictwem
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_03
Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym, w języku angielskim, dotyczącym prostych i złożonych zagadnień budowlanych. Potrafi pozyskiwać dane literaturowe w celu przygotowania wypowiedzi i tekstu w języku angielskim
Weryfikacja: Zaliczenie sprawdzianu z ćwiczeń (Ć1-Ć12) Pozytywna ocena pracy pisemnej i prezentacji w języku angielskim na indywidualnie zadany temat związany z budownictwem
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U03_01
Potrafi przygotować opracowanie techniczne w języku angielskim
Weryfikacja: "Zaliczenie sprawdzianu z ćwiczeń (Ć1-Ć12); Pozytywna ocena pracy pisemnej w języku angielskim na indywidualnie zadany temat związany z budownictwem"
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U04_01
"Potrafi przygotować prezentację ustną w języku angielskim "
Weryfikacja: Pozytywna ocena prezentacji w języku angielskim na indywidualnie zadany temat związany z budownictwem (praca indywidualna lub grupowa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Zna sposoby samokształcenia i samodoskonalenia. Rozumie potrzebę dalszej nauki języków.
Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń (Ć1-Ć12).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Potrafi zorganizować indywidualną i grupową pracę nad projektem. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane przedsięwzięcie.
Weryfikacja: Pozytywna ocena prezentacji w języku angielskim na indywidualnie zadany temat związany z budownictwem (praca indywidualna lub grupowa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K05_01
Zna zagadnienia związane z prawami autorskimi i ochroną własności intelektualnej niezbędne do przygotowania prezentacji.
Weryfikacja: Pozytywna ocena prezentacji w języku angielskim na indywidualnie zadany temat związany z budownictwem (praca indywidualna lub grupowa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR