Nazwa przedmiotu:
Budownictwo podziemne (BS1A_31/02)
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Małgorzata Brych-Dobrowolska/ asystent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_31/02
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Przygotowanie do kolokwium 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektu 25h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami budowli podziemnych, metodami ich realizacji, warunkami jakie muszą spełniać, obciążeniami tuneli płytkich i głebokich oraz zasadami ich projektowania.
Treści kształcenia:
W1 - Podstawowe definicje i klasyfikacja komunikacyjnych budowli podziemnych; W2 - Elementy wyposażenia budowli podziemnych. Zasady wentylacji tuneli; W3 - Oświetlenie, odwodnienie i izolacja komunikacyjnych budowli podziemnych; W4 - Podstawowe metody budowy tuneli. Metody górnicze - metoda NMA, belgijska, paryska. Metody odkrywkowe budowy - berlińska klasyczna, berlińska odmiana hamburska, ścian szczelinowych klasyczna, top & down, wąskich wykopów deskowanych. Metody tarczowe. Metoda pipe roofing; W5 - Obciążenia tuneli płytkich. Obciążenia stałe, zmienne i wyjątkowe. Obciążenia płyty górnej i dolnej oraz obciążenia ścian obudowy. W6 - Obciążenia tuneli głębokich. Ciśnienie statyczne, boczne ciśnienie górotworu, ciśnienie spągowe. W7 - Metody obliczania budowli podziemnych; W8 - Podstawowe układy konstrukcyjne. Zasady kształtowania przekroju poprzecznego tunelu.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie liczby min. 26 punktów z 50 możliwych do zdobycia z kolokwium (na końcu semestru). Przeliczenie punktów na oceny przebiega według schematu: 0–25 pkt. – 2, 26-30 pkt. – 3, 31-35 pkt. – 3,5, 36-40 pkt. – 4, 41-45 pkt. – 4,5 oraz 46-50 pkt. – 5. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji, w uzgodnionych wcześniej terminach.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Gałczyński S.: Podstawy budownictwa podziemnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001; 2. Glinicki S.P.: Budowle podziemne, Politechnika Białostocka, Białystok 1994; 3. Furtak K., Kędrecki M.: Podstawy budowy tuneli, Politechnika Krakowska, Kraków 2005; 4. Stamatello H. Tunele i miejskie budowle podziemne, Arkady, Warszawa 1970
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Posiada wiedzę w zakresie klasyfikacji budowli podziemnych, obciążeń działających na budowle podziemne płytkie i głębokie, zna zasady wentylacji tuneli, ich oświetlenia, odwodnienia i izolacji. Zna sposoby realizacji tuneli płytkich i głębokich. Posiada wiedzę w zakresie projektowania obudowy tuneli płytkich.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W7);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Ma wiedzę o trendach rozwoju metod realizacji budowli podziemnych
Weryfikacja: Kolokwium (W4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna różne metody budowy tuneli płytkich i głębokich, zasady zbierania obciążeń i podstawowe metody obliczania konstrukcji podziemnych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W7);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_05
Ma podstawową wiedzę w zakresie norm technicznych związanych z projektowaniem budowli podziemnych i wymogami dotyczącymi funkcji tych obiektów.
Weryfikacja: Kolokwium (W2 - W7);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury i Internetu na temat nowoczesnych rozwiązań dotyczących metod realizacji i projektowania tuneli płytkich i głębokich.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie rozwoju nowoczesnych technik budowy tuneli. Zna możliwości dalszego dokształcania się na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych.
Weryfikacja: Kolokwium (W4 - W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK