Nazwa przedmiotu:
Konstrukcje betonowe 1
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Krzysztof Kamiński /adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_29
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 45; Ćwiczenia 30; Przygotowanie się do zajęć 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Przygotowanie do kolokwiów 15h; Razem 125h = 5 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 45h; Ćwiczenia - 30h; Razem 75h = 3 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: max- 90; Ćwiczenia: 15 - 30;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności: dokonania identyfikacji przypadku elementarnego zadania wymiarowania konstrukcji żelbetowej i zastosowania w praktyce biegłego posługiwania się wiedzą dotyczącą podstawowych założeń stosowania aktualnie obowiązującej normy konstrukcyjnej oraz podstawowymi algorytmami obliczania prostych elementów żelbetowych wykorzystania wiedzy w zakresie obliczania i konstruowania elementów żelbetowych, umożliwiające rozwiązywanie prostych zadań związanych w elementarnymi przypadkami obciążeń konstrukcji
Treści kształcenia:
Podstawowe koncepcje konstrukcji z betonu – rys historyczny, zastosowanie. Beton – właściwości fizyczne i mechaniczne, statystyczne ujęcie wytrzymałości, klasa betonu. Stal klasy, gatunki stali zbrojeniowej, statystyczne ujęcie wytrzymałości. Zasady współpracy betonu i stali, przyczepność i zakotwienie zbrojenia. Metody wymiarowanie konstrukcji z betonu. Fazy pracy żelbetowego elementu zginanego. Wymiarowanie zginanych elementów z betonu. Wymiarowanie zginanych elementów żelbetowych pojedynczo i podwójnie zbrojonych. Projektowanie strefy ścinanej – naprężenia główne, rozciąganie, zarysowanie, wymiarowanie, konstruowanie. Podstawy teoretyczne wymiarowania i konstruowania mimośrodowo obciążonych ściskanych elementów żelbetowych. Stany graniczne użytkowalności. Stan graniczny ugięć. Stany graniczne użytkowalności. Stany graniczne pojawienia i rozwarcia rys.Zasady konstruowania elementów żelbetowych. Projektowanie elementów rozciąganych. Skręcanie, docisk i przebicie w żelbecie – informacje ogólne. Konstrukcje zespolone. Obliczanie i konstruowanieDylatacje w żelbecie. Przekrycia płytowo-żebrowe, obliczenia i konstruowanie. Wybrane wiadomości o konstrukcjach inżynierskich z betonu: budynki szkieletowe, hale przemysłowe, ściany oporowe, tarcze. C1-Przykład obliczenia zginanego elementu betonowego C2-Przykład obliczenia zginanego elementu żelbetowego pojedynczo zbrojonego C3-Przykład obliczenia zginanego elementu żelbetowego podwójnie zbrojonego C4-Przykład obliczenia zginanego elementu żelbetowego o kształcie teowym C5-Przykład obliczenia ścinanego elementu żelbetowego pod obciązeniem równomiernym C6-Przykład obliczenia ścinanego elementu żelbetowego pod obciązeniem skupionym C7-Przykład obliczenia ugięcia zginanego elementu żelbetowego o kształcie prostokątnym C8-Przykład obliczenia ugięcia zginanego elementu żelbetowego o kształcie teowym C9-Przykład obliczenia zarysowania zginanego elementu żelbetowego C10-Przykład obliczenia słupa ściskanego z MM C11-Przykład obliczenia słupa ściskanego z DM C12-Przykład obliczenia nośności słupa ściskanego C13-Przykład obliczenia stopy schodkowej C14-Przykład obliczenia elementu zespolonego C15-Przykład obliczenia elementu rozciąganego
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach audytoryjnych, uzyskanie pozytywnych ocen z trzech kolokwiów audytoryjnych i kolokwium zaliczeniowego z wykładów (forma pisemna i ustna). Kolokwia obejmują wszystkie zagadnienia omawiane w ramach wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich rygorów. Ocena jest średnią ze wszystkich uzyskanych pozytywnych ocen cząstkowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1.Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych wg Eurokodu 2. Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, DWE. Wrocław 2006.   2. Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych. PWN Warszawa 2011
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Ma wiedzę w zakresie obliczania i konstruowania elementów żelbetowych, umozliwiającą rozwiązywanie prostych zadań związanych w elementarnymi przypadkami obciązeń konstrukcji
Weryfikacja: Trzy kolokwia semestralne(C1-C12), Pisemne kolokwium opisowe (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U07_01
Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do rysunków.
Weryfikacja: Projekt (P11-P13),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U12_01
Potrafi dokonać oceny ekonomicznej przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego.
Weryfikacja: Trzy kolokwia semestralne(C1-C12), Pisemne kolokwium opisowe (C1-C15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji w celu jej wymiarowania.
Weryfikacja: Trzy kolokwia semestralne(C1-C12), Pisemne kolokwium opisowe (C1-C15); Projekt (P1-P15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić przydatność w konkretnym zadaniu inżynierskim stosowanych w mechanice konstrukcji metod rozwiązywania układów sił i wyznaczania reakcji więzów. Potrafi wybrać właściwy sposób modelowania ustrojów prętowych
Weryfikacja: Projekt (P1-P15), Pisemne kolokwium opisowe (C1-C15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_02
Rozumie potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium opisowe (C1-C15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK