Nazwa przedmiotu:
Organizacja produkcji budowlanej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Anna Krawczyńska- Piechna/adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_27
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h; Przygotowanie do kolokwiów 25h; Przygotowanie do egzaminu 20h; Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min.15;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania bezpiecznego zagospodarowania placu budowy oraz organizowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego do planowania przedsięwzięć,
Treści kształcenia:
W1. Metody planowania budowy. Metody organizacji procesów budowlanych – podstawy zarządzania; metody planowania; sposoby wykonywania procesów budowlanych; metoda pracy ciągłej równomiernej; metoda mechanizacji kompleksowej. Metody planowania przedsięwzięć w oparciu o modele BIM. W2. Harmonogramy budowlane. Problemy rozdziału zasobów – klasyfikacja harmonogramów budowlanych; graficzne formy odwzorowań na harmonogramach; sposoby kalkulacji czasu wykonania procesów budowlanych; analizy potrzeb zasobowych. W3. Komputerowe harmonogramowanie produkcji budowlanej – modelowanie sieciowe zależności technologiczno-organizacyjnych między procesami budowlanymi; rodzaje zadań w strukturze przedsięwzięć; analiza czasowa; bilansowanie zasobów. W4. Zagospodarowanie placu budowy. Problemy lokalizacyjno-transportowe. – struktura placu (zaplecza) budowy; organizacja zaplecza produkcyjnego; organizacja składowisk i zaplecza magazynowego; organizacja zaplecza socjalno-administracyjnego; organizacja transportu wewnętrznego; projektowanie zaplecza budowy. W5. Planowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. W6. Monitorowanie przebiegu realizacji budowy
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu – pozytywna ocena z egzaminu. Egzamin - pisemny i ustny po pozytywnym zaliczeniu dwóch kolokwiów z wykładu.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999. 2. Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa 2004. 3. Maj T., Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007. 4. Zieliński B., Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED, Warszawa 2010. 5. Praca zbiorowa pod red. Połońskiego M., Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009. 6. Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSIP, Warszawa 2005. 7. Kenley R., Seppanen O., Location-based Management for Construction, Spon Press, Londyn, 2010. 8. Chatfield C., Johnson T., Microsoft Project 2013 krok po kroku, Wydawnictwo Promise, 2013 9. Marcinkowski R., Krawczyńska-Piechna A., Projektowanie realizacji budowy, PWN, 2019
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma wiedzę o strukturze i urządzeniach placu budowy oraz metodach ustalania ich potrzeb w zagospodarowaniu placu budowy
Weryfikacja: Kolokwium nr 2 (W4, W5), Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma wiedzę o sposobach i metodach organizacji pracy, zna metody monitorowania przebiegu robót budowlanych, zna funkcjonalności programu do planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie
Weryfikacja: Kolokwium Nr 1 (W1, W3), Kolokwium Nr 2 (W5), Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna metody oceny nakładów rzeczowych na wykonanie określonego zakresu robót i metody kalkulacji czasu ich wykonania. Zna techniki harmonogramowania przedsięwzięć z analizą potrzeb zasobowych i kosztów.
Weryfikacja: Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U11_02
Potrafi sporządzić plan bioz dla budowy.
Weryfikacja: Kolokwium nr 2, Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o