Nazwa przedmiotu:
Architektura i urbanistyka
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. arch. / Justyna Janiak / asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_26
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z rozwojem i dokonaniami cywilizacji w zakresie form architektonicznych, budowy miast, budownictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego.
Treści kształcenia:
W1 - Podstawowe pojęcia i definicje, W2 - Rozwój budowy miast i form architektonicznych w historii cywilizacji, W3 - Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, W4 - Architektura budowli inżynierskich.
Metody oceny:
Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest pozytywna ocena ze sprawdzianu po odbyciu całego cyklu wykładowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
"1.Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1990. 2. Buchner M.,Buchner A.,Laube J., Zarys projektowania i historii architektury, WSiP Warszawa 1991. 3. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999. 4. Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001. 5. Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976. "
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę z architektury i urbanistyki.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny (W1 - W4),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_04
Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju i dokonań cywilizacji w zakresie form architektonicznych, budowy miast, budownictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego. Zna podstawowe pojęcia i definicje.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny (W1 - W4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Student potrafi analizować formy architektoniczne, rysować proste schematy obrazujące zasady kształtowania przestrzeni i architektury charakterystyczne dla poszczególnych okresów w historii.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny (W1 - W4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U