Nazwa przedmiotu:
Fizyka budowli
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Dorota Bzowska/ profesor Uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_17
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład i ćwiczenia 30h; ; Przygotowanie do zajęć (wykład i ćwiczenia) 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 12h; ; Przygotowanie do kolokwium 6h; Przygotowanie do egzaminu 12h Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład 30; Ćwiczenia 20; RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład - min. 15 osób; Ćwiczenia - 15-30;
Cel przedmiotu:
Potrafi poprawnie projektować przegrodę budowlaną przede wszystkim pod względem ochrony cieplnej. Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu
Treści kształcenia:
W1. Wybrane akty prawne, przepisy oraz normy dotyczące fizyki budowli i ochrony cieplnej obiektów budowlanych. W3, W4. Identyfikacja ustalonych procesów wymiany ciepła pomiędzy obiektem budowlanym a otoczeniem zewnętrznym - procesy cieplne, dane pogodowe W5. Złożone przypadki wymiany ciepła w przegrodach budowlanych W6. Wymiana ciepła przez przegrody przezroczyste W6. Wymiana ciepła przez przegrody przezroczyste. W7. Identyfikacja ustalonych procesów wymiany powietrza w obiekcie budowlanym – dane pogodowe. W8,W9. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w przegrodach budowlanych: - dyfuzja pary, wodnej, sorpcja, podciąganie kapilarne. W10. Ochrona budynku przed wilgocia i wodami gruntowymi. W 11. Mikroklimat pomieszczeń. Ć1. Wyznaczanie strumienia cieplnego przenikającego przegrody jednorodne i niejednorodne wg. PN-EN ISO 6946. C2 Mostki cieplne w budynkach, wyznaczanie strat ciepła wg.: PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 14683, PN-EN 12831. Ć3. Wyznaczania strat ciepła z przestrzeni ogrzewanej wg. PN-EN 12831. Ć4. Wyznaczanie strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego przepływajacego przez budynek przy naturalnej wymianie powietrza. Ć5. Obliczenia dotyczące kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej wg. PN-EN ISO 13788.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest danie egzaminu. Do egzaminu dopuszczeni są studenci z pozytywnymi ocenami z ćwiczeń z przedmiotu . Zaliczenie ćwiczeń jest wynikiem otrzymania pozytywnych ocen z kolokwium I i kolokwium II. Kolokwium I obejmuje materiał z wymiany ciepła, a składa się z zadania i trzech pytań dotyczących algorytmów stosowanych w wymianie ciepła. Kolokwium II obejmuje materiał z przepływu wilgoci i jej kondensacji oraz trzech pytań dotyczących algorytmów stosowanych w tej dziedzinie. Negatywne oceny z obu kolokwiów można poprawić na ostatnich zajęciach z Przedmiotu. Do egzaminu można przystąpić w terminie: podstawowym lub poprawkowym. W terminie podstawowym dwukrotnie i raz w terminie poprawkowym. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z przekrojowego zadania tj dotyczącego procesy przepływu ciepła i masy oraz części teoretycznej w formie pytań. Do egzaminu dopuszczeni są studenci z pozytywnymi ocenami z kolokwium I i kolokwium II. Obie części egzaminu i kolokwiów oceniane są w skali od 0 do 100. Przeliczanie punktów na oceny przebiega wg. schematu: 5,0 –91-100%, 4,5 – 81-90%, 4,0 – 71-80%, 3,5 –61-70%, 3,0 – 51-60%, 2,0 – 0 -50%. Wyznaczane są godziny konsultacji w stałym terminie. Możliwe są dodatkowe konsultacje w uzgodnionym wcześniej czasie. Prowadzący ma kontakt e-mailowy ze studentami, w tym ze starostą grupy.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Klemm P. i In., Budownictwo ogólne, T. II Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005, 2. Koczyk H., Podstawy projektowania cieplnego i termomodernizacji budynków. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2000, 3. Grabarczyk S., Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. OWPW, Warszawa 2005, 4. Awbi H. B., Ventilation of buildings, Chapman & Hall, 1991, 5. Marks W., Owczarek S., Optymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych KILiWIPPT PAN, Warszawa, 1999.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Umie rozwiązywać typowe zadania związane z wymianą ciepła i przepływem wilgoci w przegrodach budowlanych
Weryfikacja: Kolokwium I, w części podstawowej, dotyczy wymiany ciepła pomiędzy obiektem a otoczeniem zewnętrznym. Kolokwium II obejmuje głównie dyfuzje pary wodnej i kondensacje wilgoci w przegrodach budowlanych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W01_02
Umie opracowywać wyniki pomiarów fizycznych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, narzędzia i materiały stosowane przy obniżaniu strat cieplnych w budynkach
Weryfikacja: Egzamin i kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu
Weryfikacja: Egzamin i kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U