Nazwa przedmiotu:
Technologia betonu
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Galyna Kotsay/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_14
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h; Przygotowanie do egzaminu 10h; Razem 50h = 2,0 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15;
Cel przedmiotu:
Efektem kształcenia powinno być nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie: rozumienia roli cementu i żwiru, oraz innych składników w betonie, procesów przygotowania i twardnienia betonu, doboru i kontroli jakości składników mieszanki betonowej oraz betonu zwykłego na poziomie inżynierskim.
Treści kształcenia:
W1 - Wprowadzenie. Literatura techniczna. Znaczenie normalizacji. Beton - podstawowe pojęcia. W2 - Składniki mieszanki betonowej. Kruszywo do betonu wg PN-EN 12620. Właściwości techniczne skał. Krzywa uziarnienia. Krzywe graniczne. W3 - Składniki mieszanki betonowej. Cementy powszechnego użytku wg PN-EN 197-1. Skład, wymagania, właściwości. Znaczenie stosunku woda/cement. W4 - Składniki mieszanki betonowej. Dodatki i domieszki chemiczne. Reologia mieszanki betonowej. Kształtowanie właściwości betonu. W5 - Pojęcia, klasyfikacja, wymagania i specyfikacja wg PN-EN 206-1. W6 - Kryteria zgodności i kontrola produkcji wg PN-EN 206-1. W7 - Znormalizowana wytrzymałość betonu na ściskanie a wytrzymałość betonu w konstrukcji. Schemat akceptacji jakości betonu. W8 - Wymagania normy PN-EN 13670. Technologia robót betonowych. Pielęgnacja i ochrona młodego betonu. W9 - Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych wg PN-EN 13791. W10 - Inne właściwości stwardniałego betonu. Wytrzymałość na rozciąganie, skurcz, pełzanie. W11 - Podstawy projektowania składu mieszanki betonowej. Analiza ilościowa zarobu próbnego. W12 - Podstawy projektowania składu mieszanki betonowej. Dobór jakościowy i ilościowy składników. Weryfikacja laboratoryjna. W13 - Trwałość betonu. Ochrona betonu przed czynnikami atmosferycznymi. Mrozoodporność betonu. W14 - Trwałość betonu. Ochrona betonu przed czynnikami chemicznymi. W15 - Podsumowanie. Kierunki rozwoju technologii betonu.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu przez studenta punktów z ćwiczeń laboratoryjnych (L) oraz punktów z wykładów (W). W przypadku zaliczenia obu cząstek ocenę końcową (OK), w wyrażeniu punktowym, stanowi suma cząstkowych obliczona według formuły: OK = L+W. W przypadku nie zaliczenia jednej z cząstek oceną końcową jest 2,0. Student uzyskuje punkty na wykładach za: a) obecność na wykładach (15 × 1 = 15 p.); b) wiedzę wykazaną na dwóch pisemnych testowych sprawdzianach (2 × 25 = 50 p.). Sprawdzian składa się z : 7 pytań testu wyboru - punktacja za pytanie: 2,0 p. - poprawna odpowiedź; 0 p. – błędna odpowiedź; 2 pytań opisowych - punktacja za pytanie: 5,5 p. - pełna odpowiedź; od 2,0 do 5,0 p. – niepełna odpowiedź; 0 p. – brak odpowiedzi. Maksymalna liczba punktów za wykłady: 65 p. Student może pisać egzamin. Na egzaminie pisemnym student odpowiada na 5 pytań. Za odpowiedź na każde pytanie student otrzymuje od 0 p. do 4 p. Maksymalna suma uzyskanych punktów z egzaminu stanowi 20 p. Za egzamin student może dodatkowo uzyskać maksimum 0,5 do oceny końcowej.Punkty z przedmiotu przeliczane są na ocenę końcową OK w następujący sposób: od 0 p. do 50 p. - ocena 2,0 bez możliwości poprawy; od 51 p. do 70 p. - ocena 3,0 z możliwością poprawy jednego sprawdzianu; od 71 p. do 80 p. - ocena 3,5; od 81 p. do 88 p. - ocena 4,0; od 89 p. do 95 p. - ocena 4,5; od 96 p. do 100 p. - ocena 5,0.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Neville A.M.: Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków, 2000; 2. Jamroży Z.: Beton i jego technologie, PWN, Warszawa, 2008; 3. Praca zbiorowa pod kier. Czarneckiego L.: Beton według normy PN-EN 206-1, Polski Cement, Kraków, 2004; Wybrane normy 1. PN-EN 12620: Kruszywa do betonu; 2. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku; 3. PN-EN 206-1: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 4. PN-EN 12350-1,-2. Badania mieszanki betonowej; 5. PN-EN 12390-1,-2,... Badania betonu; 6. PN-EN 13670: Wykonywanie konstrukcji z betonu; 7. PN-EN 13791: Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie; w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych;
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_03
Ma podstawową wiedzę z technologii betonu, rozumie podstawowe pojęcia i procesy związane z doborem właściwości betonu do wymagań konstrukcyjnych i środowiskowych, doborem składników do betonu, produkcją betonu, technologią robót betonowych i kontrolą jakości betonu
Weryfikacja: Pisemny egzamin opisowy (W1-W15), Sprawdziany (W1-W6, W8-W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technologii betonu, zna podstawowy sprzęt do kontroli właściwości technicznych mieszanki betonowej i betonu, rozumie otrzymywane wyniki liczbowe z badań laboratoryjnych
Weryfikacja: Pisemny egzamin opisowy (W1-W15), Sprawdziany (W1-W6, W8-W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W12_01
Zna nowoczesne technologie produkcji materiałów budowlanych, nowoczesne technologie realizacji inwestycji budowlanych, technologie posadowień głębokich oraz modyfikacji słabego podłoża gruntowego, zna nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne stosowanych w instalacjach sanitarnych.
Weryfikacja: Pisemny egzamin opisowy (W1-W15), Sprawdziany (W1-W6, W8-W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z norm technicznych, dotyczących składników mieszanki betonowej i betonu, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: Pisemny egzamin opisowy (W1-W15), Sprawdziany (W1-W6, W8-W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować i nadzorować wykonanie betonu zwykłego powszechnego zastosowania
Weryfikacja: Pisemny egzamin opisowy (W1-W15), Sprawdziany (W1-W6, W8-W14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_02
Rozumie potrzebę "projektowania i wykonawstwa betonu ze względu na trwałość"
Weryfikacja: Pisemny egzamin opisowy (W5-W6, W11-W14), Sprawdziany (L1-L6, L8-L14).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR