Nazwa przedmiotu:
Wytrzymałość materiałów
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Jerzy Raniszewski/asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_18_01
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 45h; Ćwiczenia 30h; Przygotowanie się do zajęć 6h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h; Przygotowanie do zaliczenia 9h; Przygotowanie do egzaminu 20h; Razem 125h = 5 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład 45; Ćwiczenia 30; RAZEM 75 godz. = 3,0 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15; Ćwiczenia: 20 - 30;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw teoretycznych i umiejętności wyznaczania sił przekrojowych wraz z ich wykresami, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w statycznie wyznaczalnych płaskich układach prętowych. Wyznaczanie nośności tych układów w stanie sprężystym.
Treści kształcenia:
W1 - Zakres przedmiotu. Założenia i metody. Schematy statyczne i obciążenia. Pojęcia sił wewnętrznych, sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń. Ogólne warunki wymiarowania elementów konstrukcyjnych W2 - Charakterystyki geometryczne pól figur płaskich. W3 - Geometryczna niezmienność i statyczna wyznaczalność układów prętowych. Siły przekrojowe i ich wyznaczanie w układach prętowych. Wykresy sił przekrojowych. Zależności różniczkowe pomiędzy siłami przekrojowymi i obciążeniem. W4 - Siły przekrojowe w belkach. W5 - Siły przekrojowe w ramach. W6 - Siły przekrojowe w kratownicach. W7 - Siły przekrojowe w łukach. W8 - Proste przypadki obciążenia – naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia. Rozciąganie i ściskanie osiowe. W9 - Skręcanie prętów pryzmatycznych. W10 - Zginanie proste prętów pryzmatycznych. Naprężenia normalne, odkształcenia. W11 - Zginanie prętów z udziałem siły poprzecznej. Naprężenia normalne i styczne. Ścinanie bezpośrednie i rozwarstwienie. W12 - Równanie różniczkowe osi odkształconej pręta zginanego i jego całkowanie.. W13 - Energia sprężysta w układach prętowych.Podstawowe pojęcia. Jednostkowa energia sprężysta. Energia sprężysta w prętach rozciąganych i ściskanych osiowo, zginanych, ścinanych i skręcanych. W14 - Podstawowe twierdzenia. Zastosowanie twierdzenia Castigliano do wyznaczania przemieszczeń w układach prętowych. W15 - Wzór Maxwella - Mohra i jego zastosowanie do wyznaczania przemieszczeń w układach prętowych. Ć1 - Zadania rachunkowe z zakresu geometrii pól – wyznaczanie współrzędnych środka ciężkości figury płaskiej Ć2 - Zadania rachunkowe z zakresu geometrii pól – wyznaczanie momentów bezwładności figur płaskich Ć3 - Zadania rachunkowe z zakresu geometrii pól – wyznaczanie głównych środkowych osi bezwładności i głównych środkowych momentów bezwładności Ć4 - Sporządzanie wykresów sił przekrojowych w belkach Ć5 - Sporządzanie wykresów sił przekrojowych w ramach Ć6 - Wyznaczanie sił w prętach kratownicy Ć7 - Sporządzanie wykresów sił przekrojowych w układach ramowo-kratowych Ć8 - Sporządzanie wykresów sił przekrojowych w łukach Ć9 - Ściskanie i rozciąganie osiowe – obliczanie naprężeń i odkształceń Ć10 - Ściskanie i rozciąganie osiowe – obliczanie naprężeń i odkształceń Ć11 - Zginanie płaskie – obliczanie naprężeń normalnych i stycznych Ć12 - Zginanie płaskie – obliczanie przemieszczeń
Metody oceny:
Warunki zaliczenia przedmiotu w semestrze są następujące: a) Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych, b) Otrzymanie pozytywnych ocen z trzech sprawdzianów przeprowadzonych na ćwiczeniach audytoryjnych oraz z jednego sprawdzianu przeprowadzonego na wykładzie, c) Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Ostateczna ocena z przedmiotu będzie oceną średnią z ćwiczeń audytoryjnych, ze sprawdzianu przeprowadzonego na wykładzie i z egzaminu. Osoby, które otrzymają średnią ocenę 4,0 z ćwiczeń audytoryjnych i ze sprawdzianu na wykładzie mogą być zwolnione z egzaminu z oceną 4,0.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. P. Jastrzębski, J. Mutermilch, W. Orłowski, Wytrzymałość Materiałów, Arkady, Warszawa 1985. 2. A. Glinicka , Wytrzymałość Materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszwa 2011, 3. M. Banasiak i inni, Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów, PWN, Warszwa 1985. 4.J. Grabowski, A. Iwanczewska, Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 5.W. Orłowski, L. Słowański, Wytrzymałość Materiałów, Przykłady obliczeń, PWN, Warszawa 1985.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Ma ogólną wiedzę na temat pracy konstrokcji, jej analizy statycznej, obliczeń inżynierskich i wymiarowania elementów konstrukcyjnych
Weryfikacja: Egzamin pisemny po III semestrze. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formach pisemnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z mechaniką konstrukcji budowlanych
Weryfikacja: Egzamin pisemny po III semestrze. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formach pisemnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w statycznie wyznaczalnych układach prętowych, określania nośności układów prętowych w stanie sprężystym
Weryfikacja: Egzamin pisemny po III semestrze. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formach pisemnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w statycznie wyznaczalnych układach prętowych oraz wyznaczania ich nośności w stanie sprężystym
Weryfikacja: Egzamin pisemny po III semestrze. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formach pisemnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł oraz wykorzystywać je do rozwiązywania zadań
Weryfikacja: Egzamin pisemny po III semestrze. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formach pisemnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U14_01
Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji oraz analizować je w celu wymiarowania.
Weryfikacja: Egzamin pisemny po III sem. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formach pisemnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Ma umiejętność indywidualnej i zespołowej pracy dotyczącej rozwiązyywania zadań
Weryfikacja: Egzamin pisemny po III semestrze. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formach pisemnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K