Nazwa przedmiotu:
Chemia - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Galyna Kotsay / adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_05_L
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratorium 30h. Przygotowanie się do zajęć 6h. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 6h. Napisanie sprawozdania 8h.Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 30h= 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratorium 30h; Przygotowanie się do zajęć 12h; Napisanie sprawozdania 8h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia, co najmniej na poziomie szkoły gimnazjalnej
Limit liczby studentów:
Laboratoria: 8 - 12
Cel przedmiotu:
Rozumienie chemicznych i fizyko-chemicznych właściwości najważniejszych grup materiałów budowlanych. Zapoznanie z metodami ograniczania i utylizacji odpadów w budownictwie. Umiejętność do samodzielnego rozwiązywania problemów materiałowych i technologicznych.
Treści kształcenia:
L1 - Założenia, cele i program przedmiotu, obowiązująca literatura, forma i warunki zaliczenia przedmiotu. Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. L2 - Obowiązujące nazewnictwo związków chemicznych nieorganicznych. Reakcje chemiczne. L3 - Podstawy obliczeń chemicznych. Przeliczanie składu chemicznego na skład mineralogiczny cementu portlandzkiego. L4, L5 - Analiza jakościowa związków chemicznych. L6 - Woda jako rozpuszczalnik, dysocjacja i hydroliza związków chemicznych. L7 - Kinetyka reakcji chemicznych; L8 - Analiza wody do celów budowlanych. L9 - Spoiwa wapienne – określanie zawartości nierozłożonego węglanu wapnia w wapnie palonym, określanie czasu gaszenia wapna palonego. L10 - Spoiwa gipsowe – wpływ niektórych substancji na procesy wiązania i twardnienia. L11 – 12 Badanie aktywności pucolanowej dodatków mineralnych. L13 - Korozja tworzyw cementowych – korozja kwasowa i węglanowa. L14 -Modyfikacja betonów. L15 - Zajęcie wyrównawcze. Zaliczenie.
Metody oceny:
1. Obecność studenta na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i może być sprawdzana. 2. Efekty uczenia się będą weryfikowane za wykonanie oraz zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych. 3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie od 32 do 65 punktów. Przeliczenia punktów na ocenę z przedmiotu: (0 ÷ 32p) ocena 2; (33 ÷ 42p) - 3; (43 ÷ 49p) -3,5 (50 ÷ 56p) - 4; (57 ÷ 62p) - 4,5; (63 ÷ 65p) -5. 4. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac w trakcie zajęć. 5. Na zajęciach wyrównawczych studenci mają możliwość wykonania nieodrobionych ćwiczeń. Oceny za ćwiczenia studenci mogą poprawiać w ciągu semestru oraz w sesji zimowej. 6. Z powodu niezadowalających wyników, student powtarza całość zajęć laboratoryjnych. 7. Do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się z zajęć laboratoryjnych każdy student piszący powinien mieć długopis, czysty arkusz papieru, kalkulator . 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych pod czas ćwiczeń laboratoryjnych lub w terminach konsultacji do końca danego roku akademickiego.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Czarnecki L., Łukowski P., Garbacz A., Chmielewska B. „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej” Oficyna wydawnicza PW, Warszawa 1999. 2. Bobrowski A., Gawlicki M., Jagosz A., Nocuń-Wczelik W. „Cement. Metody Badań. Wy-brane kierunki stosowania” Wydawnictwo AGH , Kraków 2010. 3. Szymura T. „ Chemia w inżynierii materiałów budowlanych”Lublin 2012. 4. Kurdowski W. „ Chemia cementu i betonu” Wydawnictwa Polski cement i Naukowe PWN 2010. 5. Cement-Wapno-Beton – Czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu i fizykochemii materiałów wiążących i betonu. 6. Materiały Budowlane – Czasopismo poświęcone między innymi nowoczesnym wyrobom, i technologiom budowlanym oraz zasadom ich prawidłowego i bezpiecznego stosowania. 7. Ochrona przed korozją – Czasopismo poświęcone zagadnieniom korozji materiałów, w tym materiałów budowlanych.
Witryna www przedmiotu:
http://portaliusz.pw.plock.pl/course/index.php?categoryid=7
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_03
Ma podstawową wiedzę z chemii, w tym z chemii budowlanej, wie jak formułować i rozwiązywać typowe proste zadania związane z chemią budowlaną.
Weryfikacja: Ocena przygotowania do zajęć laboratoryjnych (L1-L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U11_01
Ma umiejętności niezbędne do pracy z substancjami chemicznymi spotykanymi w budownictwie oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Weryfikacja: Obserwacja podczas zajęć laboratoryjnych (L1-L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić przydatność metod badawczych do rozwiązywania problemów chemicznych w budownictwie
Weryfikacja: Ocena przygotowania do zajęć (L1-L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Ma świadomość zmian dokonujących się w chemii budowlanej i potrzebę ich śledzenia
Weryfikacja: Rozmowa w czasie zajęć laboratoryjnych (L1-L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_02
Ma świadomość konieczności ochrony środowiska w różny sposób
Weryfikacja: Rozmowa w czasie zajęć laboratoryjnych (L1-L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR