Nazwa przedmiotu:
Matematyka w zastosowanich inżynierskich
Koordynator przedmiotu:
dr / Izabela Józefczyk / starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_04
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15h; Ćwiczenia 30h; Przygotowanie się do zajęć 5h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Przygotowanie do kolokwium 20h; Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 15h; Ćwiczenia - 30h; Razem 45h = 1,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15; Ćwiczenia: 15 - 30
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowym aparatem matematycznym z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, interpolacji,aproksymacji jak i metod różnicowych przydatnych dla kierunkowych przedmiotów budownictwa.
Treści kształcenia:
W1 Przestrzeń prawdopodobieństwa. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa w Rn W2 Rozkład prawdopodobieństwa wektora losowego. W3 Twierdzenia graniczne. W4 Podstawowe pojęcia statystyki. W5-6 Estymacja W7-8 Wybrane testy hipotez statystycznych dotyczące średniej i wariancji. W9-10 Interpolacja wielomianowa W11-12 Aproksymacja wielomianowa W13-14 Podstawy metody różnicowej C1 Przestrzeń prawdopodobieństwa. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa w Rn C2 Rozkład prawdopodobieństwa wektora losowego. C3 Twierdzenia graniczne. C4 Podstawowe pojęcia statystyki. C5-6 Estymacja i model statystyczny eksperymentu C7 Powtórzenie wiadomości z C1-C6 C8-9Wybrane testy hipotez statystycznych dotyczące średniej i wariancji. C10-11 Interpolacja wielomianowa C12 Aproksymacja wielomianowa C13-14 Podstawy metody różnicowej C15 Powtórzenie wiadomości z C8-C14
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się w oparciu o liczbę punktów uzyskanych z 2 kolokwiów (po 20 punktów każde), z wejściówek (2 punkty każda) oraz punktów uzyskanych za aktywność na zajęciach. Kryterium oceny: (0 - 50%) liczby punktów – ocena 2,0 <50 - 60%) – ocena 3,0 <60 - 70%) – ocena 3,5 <70 - 80%) – ocena 4,0 <80 - 90%) – ocena 4,5 <90 - 100%> – ocena 5,0. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie minimum 50% punktów. Aktywna postawa studenta na zajęciach może podwyższyć ocenę z zaliczenia o pół stopnia. Zaliczenie wykładu student uzyskuje w oparciu o sumę punktów uzyskanych z teorii (przy zachowaniu kryterium oceny), zaliczenie ćwiczeń w oparciu o sumę punktów uzyskanych z zadań na kolokwiach i aktywność (przy zachowaniu kryteriu oceny). Ocena łączna uzyskana jest w oparciu o sumę punktów zdobytych z teorii i zadań przy zachowaniu kryterium oceny.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. W. Kordecki. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna .Definicje, twierdzenia i wzory. GiS 2. H. Jasiulewicz, W. Kordecki. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Przykłady i zadania. GiS 3.Z.Fortuna, B,Macukow,J.Wąsowski. Metody numeryczne WNT
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie probabilistyki w szczególności rachunku prawdopodobieństwa i statystyki . Ma podstawową wiedzę z zakresu przybliżonych metod rozwiązywania równań nieliniowych.Ma podstawową wiedzę o interpolacji,aproksymacji.
Weryfikacja: kolokwium(I w1-6,c1-6;II w 7-14,c8-14),obserwacja zachowań na zajęciach, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U09_01
Potrafi wyznaczyć i zinterpretować wartości podstawowych statystyk. Potrafi oszacować wartości wybranych parametrów rozkładów statystycznych. Potrafi rozwiązać proste zagadnienie interpolacyjne i ekstrapolacyjne z wykorzystaniem wielomianów.
Weryfikacja: kolokwium (I w1-6,c1-6; II w 7-14, c 8-14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o