Nazwa przedmiotu:
Chemia
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Galyna Kotsay / adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_05
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30 h; Przygotowanie do egzaminu 20 h. Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia, co najmniej na poziomie szkoły gimnazjalnej
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Wykształcenie umiejętności: doboru materiałów budowlanych, bezpiecznych technologii, dbałości o środowisko (stosowanie energooszczędnych materiałów, ograniczanie ilości odpadów na placu budowy i w przedsiębiorstwie), rozwiązywania problemów materiałowych i technologicznych wspólnie z chemikami
Treści kształcenia:
W 1- 2 Założenia, cele i program przedmiotu, zalecana literatura i inne źródła informacji, forma i warunki zaliczenia przedmiotu. Wzajemne zależności między budową chemiczną, strukturą fizyczną i właściwościami ciał stałych, cieczy i gazów. W 3 - 4 Fizykochemia wody - rozpuszczalność substancji, dysocjacja i hydroliza, układy rozproszone o znaczeniu dla budownictwa. W 5 – 6 Reakcje chemiczne - rodzaje, podstawy termodynamiki, kinetyki i statyki reakcji chemicznych. W 7– 9 Podział materiałów budowlanych. Podstawy chemii krzemianów. W 10 - 14 Fizykochemiczne podstawy procesów wytwarzania i wiązania spoiw powietrznych. W 15 - 18 Fizykochemiczne podstawy procesów wytwarzania i wiązania spoiw hydraulicznych. W 19 – 20 Fizykochemia naturalnych materiałów kamiennych, ceramiki, szkła. W 21 - 23 Dodatki i domieszki modyfikujące w technologii mineralnych materiałów. W 24–25 Fizykochemia metali budowlanych. W 26 - 27 Fizykochemia organicznych materiałów budowlanych: tworzyw sztucznych, drewna i asfaltu. W 28 - 29 Korozja mineralnych materiałów i metali budowlanych - objawy, metody zapobiegania. W 30 - Budownictwo a ochrona środowiska - wykorzystanie odpadów przemysłowych i odpadów budowlanych w produkcji materiałów budowlanych
Metody oceny:
1. Obecność na wykładach jest zalecana. 2. Efekty uczenia się będą weryfikowane podczas egzaminu. 3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu. Egzamin składa się z 23 pytań testu wyboru ( punktacja za pytanie: 1p - poprawna odpowiedź, 0p – błędna odpowiedź) i 4 pytań testu opisowego ( punktacja za pytanie: 3p -pełna odpowiedź, od 0,5 - 2,5p - niepełna odpowiedź i 0 p – brak odpowiedzi). Przeliczenia punktów na ocenę z egzaminu: (0 ÷ 14p) ocena 2; (15 ÷ 20p) - 3; (21 ÷ 25p) - 3,5; (26 ÷ 29p)-4; (30 ÷ 33p) - 4,5; (34 ÷ 35p) - 5. 4. Ocena z egzaminu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). 5. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. 6. Z powodu niezadowalających wyników, student powtarza całość zajęć wykładowych. 7. Na egzaminie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Czarnecki L., Łukowski P., Garbacz A., Chmielewska B. „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej” Oficyna wydawnicza PW, Warszawa 1999. 2. Bobrowski A., Gawlicki M., Jagosz A., Nocuń-Wczelik W. „Cement. Metody Badań. Wy-brane kierunki stosowania” Wydawnictwo AGH , Kraków 2010. 3. Szymura T. „ Chemia w inżynierii materiałów budowlanych”Lublin 2012. 4. Kurdowski W. „ Chemia cementu i betonu” Wydawnictwa Polski cement i Naukowe PWN 2010. 5. Cement-Wapno-Beton – Czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu i fizykochemii materiałów wiążących i betonu. 6. Materiały Budowlane – Czasopismo poświęcone między innymi nowoczesnym wyrobom, i technologiom budowlanym oraz zasadom ich prawidłowego i bezpiecznego stosowania. 7. Ochrona przed korozją – Czasopismo poświęcone zagadnieniom korozji materiałów, w tym materiałów budowlanych.
Witryna www przedmiotu:
http://portaliusz.pw.plock.pl/course/index.php?categoryid=7
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę w trendach rozwojowych w dziedzinie chemii budowlanej
Weryfikacja: Egzamin(W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o ochronie środowiska w produkcji materiałów budowlanych i zagospodarowaniu odpadów budowlanych
Weryfikacja: Egzamin(W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł w zakresie nowych zastosowań chemii w budownictwie
Weryfikacja: Egzamin(W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U