Nazwa przedmiotu:
Wychowanie fizyczne
Koordynator przedmiotu:
dr / Szymon Zuziak/ wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_02_01
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
0
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
20 - 30
Cel przedmiotu:
Nauka i doskonalenie umiejętności oraz przekazanie wiadomości z zakresu techniki dyscyplin sportowych, a także zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego, dbałości o sprawność i kondycję fizyczną.
Treści kształcenia:
C1 - Zajęcia organizacyjno-porządkowe - omówienie organizacji zajęć z wychowania fizycznego, wybór dyscypliny, warunki zaliczenia i omówienie zasad BHP (2 godz.). C2-C15 - realizacja programu wychowania fizycznego w zakresie wybranych przez studenta dyscyplin sportowych, turystyki i rekreacji (28 godz.). Program wychowania fizycznego obejmuje: 1. Gry zespołowe - szkolenie z zakresu techniki i taktyki (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa). 2. Pływanie - nauka i doskonalenie techniki. 3. Fitnes - prowadzenie zajęć aerobiku (nauka i doskonalenie układów fatburningu i dance). 4. Kulturystyka - zajęcia obejmują ćwiczenia na siłowni oraz szkolenie z zakresu sterowania treningiem w kulturystyce. 5. Gry rekreacyjne - szkolenie z zakresu techniki gry w tenisa stołowego, badmintona i uni-hokeja. 6. Gimnastyka - ćwiczenia gimnastyczne prowadzone w ramach rozgrzewki, a także nauka i doskonalenie techniki podstawowych elementów gimnastyki akrobatycznej. 7. Narciarstwo - szkolenie z narciarstwa zajazdowego w ramach obozu narciarskiego. 8. Turystyka piesza - udział w organizowanych przez ZWFiS rajdach pieszych i obozach wędrowynych.
Metody oceny:
1. Zajęcia Wychowania Fizycznego obowiązują studentów I, II i III semestru (KNES – II, III i IV sem), w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Przed każdym semestrem grupy studenckie dokonują wyboru dyscypliny sportowej: piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, kulturystyka, tenis stołowy, badminton lub pływanie. 2. Podstawą uzyskania zaliczenia jest: aktywne uczestnictwo w min. 12 zajęciach w semestrze, posiadania w trakcie zajęć stroju sportowego, brak spóźnień, odpowiednie zachowanie w stosunku do prowadzącego zajęcia i innych studentów. 3. W ramach Wychowania Fizycznego uznaje się jedynie zwolnienia lekarskie długookresowe - semestralne lub całoroczne, które zwalniają z aktywnego udziału w zajęciach, a uzyskanie zaliczenia wymaga spełnienia dwóch z wymienionych poniżej warunków (z czego podpunkt „a” jest obowiązkowy): a) obecność na 12 zajęciach Wychowania Fizycznego w semestrze, b) opracowanie wybranego tematu z zakresu kultury fizycznej, c) aktywny udział w organizacji zajęć Wychowania Fizycznego, d) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla studentów naszej Uczelni, e) aktywny udział w działalności KU AZS. Uwaga: Studenci ze zwolnieniami lekarskimi, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w zajęciach mają obowiązek dostarczenia szczegółowej opinii lekarskiej opisującej rodzaj i charakter zalecanej (dozwolonej) aktywności fizycznej, co umożliwia aktywny udział w zajęciach w toku indywidualnym i uzyskanie zaliczenia na warunkach zwyczajnych (pkt. 2). 4. Opuszczone zajęcia WF niezależnie od przyczyny można odrobić z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. 5. Dopuszczalne jest zaliczenie zajęć Wychowania Fizycznego studentów, którzy posiadają udokumentowane efekty kształcenia, uzyskane na innym kierunku studiów. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik Zespołu Wychowania Fizycznego i Sportu. 6. Udział w zajęciach sekcji AZS zwalnia z zajęć obowiązkowych, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia WF.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Arlet T. Koszykówka - podstawy techniki i taktyki. Extrema, Kraków 2001. 2. Bartkowiak E. Pływanie sportowe. Biblioteka Trenera, Warszawa 1999. 3. Demeilles L., Kruszewski M. Kulturystyka dla każdego. Siedmioróg, Wrocław 2007. 4. Raisin L. 120 ćwiczeń dla zdrowia. Wiedza i życie 2008. 5. Góralczyk R., Waśkiewicz Z., Zając A. Technika piłki nożnej - klasyfikacja, nauczanie. CUDH Miler, Katowice 2001. 6. Uzarowicz J. Siatkówka - co jest grane. BK, Kraków 2001.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę permanentnego podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej, które mają korzystny wpływ na zdrowie oraz aktywność osobistą i społeczną przez całe życie. Rozumie także potrzebę rozwijania umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych, zwiększając zarówno własne możliwości uczestnictwa w obszarze kultury fizycznej w przyszłości, jak również możliwości przekazania tych umiejętności organizując proces uczenia się innych osób i inspirując je własnym przykładem.
Weryfikacja: Obserwacja podczas zajęć C2-C15
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Potrafi współpracować indywidualnie i drużynowo podczas rywalizacji sportowej w grach zespołowych realizowanych w trakcie zajęć wychowania fizycznego. Podejmuje świadomie odpowiedzialność indywidualną i zespołową za wykonywanie wspólnie z drużyną działania sportowe.
Weryfikacja: Obserwacja podczas zajęć C2-C15
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K04_01
Potrafi określać indywidualne cele, zadania i korzyści wynikające z uczestnictwa w kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji zarówno w ramach zajęć wychowania fizycznego, jak również w czasie wolnym w okresie studiów i w przyszłości w życiu zawodowym.
Weryfikacja: Obserwacja podczas zajęć C2-C15
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K07_02
Ma świadomość negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i rozwija naturalne potrzeby kontaktu z przyrodą uczestnicząc w programowych zajęciach z turystyki pieszej oraz obozów wędrownych i narciarskich.
Weryfikacja: Obserwacja podczas zajęć C2-C15
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K07_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO