Nazwa przedmiotu:
Redagowanie i archiwizowanie pracy dyplomowej
Koordynator przedmiotu:
mgr/Dorota Chudzicka/kierownik Dziekanatu
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_12
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
0
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z procesem dyplomowania
Treści kształcenia:
1. Zasady prowadzenia pracy dyplomowej. 2. Wymagania edytorskie dla pracy dyplomowej. 3 Archiwizacja pracy dyplomowej w systemie USOS-APD. 4 Dokumentacja procesu dyplomowania. 5. Utajnianie pracy dyplomowej. 6. Wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej. 7. Dyplom w tłumaczeniu na język obcy.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U03_01
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wykonywanego zadania inżynierskiego, przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników realizacji tego zadania, a także jego streszczenie w języku obcym.
Weryfikacja: Uczestnictwo w zajęciach informacyjnych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK