Nazwa przedmiotu:
Przysposobienie biblioteczne
Koordynator przedmiotu:
mgr Agnieszka Kowalczyk / kierownik Filii BG PW w Płocku
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_04
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
0
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności w zakresie samodzielnego wyszukiwania informacji w bazach Biblioteki Głównej PW oraz samodzielnego posługiwania się nowymi technologiami bibliotecznymi, a także zapoznanie studenta z działalnością Biblioteki Głównej PW i Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku.
Treści kształcenia:
ZI1 - Zapoznanie z działalnością Biblioteki Głównej PW i Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku; ZI2 - Wprowadzenie dotyczące informacji w katalogach kartkowych: alfabetycznym i rzeczowym; ZI3 - Wprowadzenie dotyczące systemu bibliotecznego ALEPH: katalogów, baz danych, zapisów, wypożyczeń (zajęcia informacyjne są prowadzone przy zastosowaniu środków multimedialnych - pokazu systemu bibliotecznego ALEPH); ZI4 - Poszukiwanie informacji w katalogach kartkowych: alfabetycznym i rzeczowym; ZI5 - Wyszukiwanie informacji w systemie bibliotecznym ALEPH
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach i wykładach oraz umiejętność praktycznego poruszania się po katalogu BG PW, a także umiejętność korzystania w e-źródeł do jakich daje dostęp BG PW.
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi wyszukiwać literaturę z zakresu budownictwa; uzyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie budownictwa.
Weryfikacja: Uczestnictwo w zajęciach informacyjnych; obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U