Nazwa przedmiotu:
Prawo gospodarcze (BS1A_02/02)
Koordynator przedmiotu:
dr Piotr Gryszpanowicz / adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_02/02
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 40h; Przygotowanie do zaliczenia 30h; Razem 100h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów ogólnej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, w tym przede wszystkim problematyki form podejmowania działalności gospodarczej, zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku w warunkach przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i dobrych praktyk handlowych.
Treści kształcenia:
W1 - Funkcje prawa w gospodarce rynkowej. W2 - Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego (definicje: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej, rodzaje podmiotów gospodarczych). W3 - Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce. W4 - Obowiązki rejestracyjne podmiotów gospodarczych (KRS, CEIDG, REGON, ZUS, PIP, PFRON, urząd skarbowy). W5 - Reglamentacja działalności gospodarczej, aspekty materialne i proceduralne (ograniczenia swobody działalności gospodarczej). W6 - Przedsiębiorca i działalność gospodarcza. W7 - Proces budowlany i jego rola w gospodarce. W8 - Spółka cywilna. Spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego. W9 - Umowy w obrocie gospodarczym (umowa najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, leasingu, pożyczki). W10 - Regulacje prawa konkurencji w obrocie gospodarczym (zwalczanie nieuczciwej konkurencji, klauzule niedopuszczalne w obrocie gospodarczym, rola organów państwowych).
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny łącznej z zaliczenia końcowego. Podstawą sprawdzenia wiedzy będzie test pisemny składający się z 20 pytań testowych. TABELA OCEN: Punkty 19-20 5 Punkty 17-18 4,5 Punkty 15-16 4 Punkty 13-14 3,5 Punkty 11-12 3 Punkty <10 2 Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie od 11 do 20 punktów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa 2018. 2. J. Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium,, Warszawa 2007. 3. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.): Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa 2011.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_02
Zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych; ma elementarną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia i funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej.
Weryfikacja: Sprawdzian (W1 - W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma wiedzę o potrzebie stosowania przepisów prawnych w budownictwie, ma wiedzę ogólną obejmującą podstawowe zagadnienia prawne związane z działalnością inwestycyjną, ma świadomość konieczności stosowania aspektów prawnych oraz dokumentacyjnych w działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Sprawdzian (W1 - W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W08_05
Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomi i zasad gospodarki rynkowej oraz wymagań prawa gospodarczego.
Weryfikacja: Sprawdzian (W1 - W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K05_01
Ma świadomość zobowiązań w zakresie własności przemysłowej i praw autorskich.
Weryfikacja: Sprawdzian (W1 - W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR