Nazwa przedmiotu:
Prawo budowlane (BS1A_02/01)
Koordynator przedmiotu:
dr Piotr Gryszpanowicz / adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_02/01
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 25h; Przygotowanie do zaliczenia 15h; Przygotowanie do kolokwium 30h; Razem 100h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Budownictwo, Technologia robót budowlanych
Limit liczby studentów:
Wykłady: min. 15
Cel przedmiotu:
Efektem kształcenia powinno być nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie: interpretowania przepisów prawa budowlanego dotyczących w szczególności procesu inwestycyjno - budowlanego, eksploatacji obiektów budowlanych i pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Treści kształcenia:
W1 - Ogólna charakterystyka prawa budowlanego W2 - Prawo budowlane, a zagospodarowanie przestrzenne W3 - Ogólne zasady stosowania prawa budowlanego W4 - Uczestnicy procesu budowlanego W5 - Nadzór nad przygotowaniem inwestycji budowlanej do realizacji W6 - Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych W7 - Utrzymanie obiektów budowlanych W8 - Organy państwowego nadzoru budowlanego W9 - Odpowiedzialność w procesie budowlanym W10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie W11 - Projekt budowlany W12 - Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (z bieżącą aktualizacją) - warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie, samodzielne funkcjie techniczne w budownictwie, samorząd zawodowy W13 - Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (z bieżącą aktualizacją) - warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie, samodzielne funkcjie techniczne w budownictwie, samorząd zawodowy W14 - Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (z bieżącą aktualizacją) - warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie, samodzielne funkcjie techniczne w budownictwie, samorząd zawodowy
Metody oceny:
Uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwium (testu)
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Jędrzejewski S.: Nowe prawo budowlane. 2. Ustawa z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (wraz z uzupełnieniami i aktualizacjami) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z uzupełnieniami i aktualizacjami) 4. Fijałkowski T.: Prawo budowlane, 2006 r. 5. Korzeniowski W.: Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania, Polcen 2009r.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę z dyscyplin takich jak: budownictwo, ekonomika, zarządzanie, prawo budowlane
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma ogólną wiedzę w zakresie zmian proceu inwestycyjnego i prawa budowlanego
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_02
Zna problematykę w zakresie utrzymania obiektów budowlanych
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W08_04
Posiada wiedzę w zakresie form architektonicznych, budownictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05_02
Potrafi interpretować przepisy prawa budowlanego
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (końcowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU