Nazwa przedmiotu:
Podstawy gospodarki rynkowej (WS1A_09/01)
Koordynator przedmiotu:
dr / Jerzy Dobrosielski / starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_09/01
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15h, zapoznanie z literaturą 5h, przygotowanie do kolokwium 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 15 h; Razem 15 h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykład: min 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie podstawowych procesów i mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, zastosowania mikroekonomii w przedsiębiorstwie, samodzielnej analizy i oceny zjawisk oraz zależności makroekonomicznych, a także przełożenia poznanej teorii na praktykę gospodarczą.
Treści kształcenia:
W1 - Przedmiot i zakres ekonomii; W2 - Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej; W3 - Mechanizm rynkowy, podstawowe modele rynku; W4 - Pojęcie, klasyfikacja, funkcje popytu i podaży, zachowania konsumentów; W5 - Systemy gospodarki rynkowej; W6 - Działalność gospodarcza przedsiębiorstw; W7 - Miary poziomu działalności w gospodarce; W8 - Ekonomiczna i społeczne rola państwa; W9 - Miejsce pieniądza w ekonomii; W10 - Rola banku centralnego i banków komercyjnych. Inflacja; W11 - Korzyści i zagrożenia procesów integracji europejskiej; W12 - Główne wymiary globalizacji; W13 - Podstawowe zasady ekonomii we współczesnym świecie w warunkach gospodarki rynkowej
Metody oceny:
1. Obecność na wykładach jest zalecana. 2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas sprawdzianu pisemnego. 3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu. Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną uzyskana ze sprawdzianu. 4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami. 5. Student może poprawiać ocenę niedostateczną w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. 6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych. 7. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Milewski R.: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2007; 2. Marciniak S.: Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2009; 3. Czarny S.: Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006; Literatura uzupełniająca: 1.Begg D., Fischer S.: Ekonomia, PWE, Warszawa 2006
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_02
Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą rozumienie wpływu procesów gospodarczych na działalność inżynierską.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W10_02
Posiada umiejętność wykorzystania sygnałów rynkowych w bieżącej działalności biznesowej
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W10_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05_02
Potrafi wyszukiwać informacje z literatury przedmiotu i innych źródeł do analizy głównych zjawisk rynkowych.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U10_02
Posiada umiejętność przełożenia teorii na praktykę gospodarczą w zakresie podstawowej oceny kondycji przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U10_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Ma świadomość konieczności stałego doskonalenia się, nabywania i wykorzystywania szeroko rozumianych kompetencji społecznych niezbędnych do pełnowartościowego uczestnictwa na rynku pracy.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K01_03
Rozumie konieczność równoległego śledzenia trendów rozwojowych we własnej dyscyplinie inżynierskiej, współczesnych zmian społecznych i obecnych uwarunkowań gospodarki rynkowej.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K06_01
Potrafi analizować uwarunkowania działalności gospodarczej.
Weryfikacja: Pisemne kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K