Nazwa przedmiotu:
Socjologia (WS1A_08/02)
Koordynator przedmiotu:
mgr/Bożenna Chorosińska/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_08/02
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady 15h; Zapoznanie z literaturą 5h; Przygotowanie do kolokwium 5h; RAZEM 25h =1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady: 15 h; Razem 15 h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Wykłady: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie podstawowej wiedzy socjologicznej, procesów i zjawisk społecznych, zasad tworzenia zmienności ładów społecznych, kulturowych instrumentów porządkujących stosunki międzyludzkie – umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej roli zawodowej przez samodzielną obserwację i wnikliwą analizę, interpretację i rozumienie współczesnej rzeczywistości społecznej.
Treści kształcenia:
W1 - Współczesna socjologia: przedmiot i jej praktyczne zastosowanie; W2 - Osobowość człowieka i procesy jej kształtowania; W3 - Kulturowe instrumenty porządkowania stosunków międzyludzkich; W4 - Dyfuzja kultury, etnocentryzm a relatywizm kulturowy; W5 - Wpływ nowych technologii przekazu na podstawy jednostek społecznych; W6 - Mechanizmy kontroli społecznej; W7 - Mikro-, mezo- i makrostruktura społeczna; W8 - Interakcje i więzi społeczne; W9 - Znaczenie grup w życiu jednostki i społeczeństwa; W10 - Dynamika życia społecznego: zmiany, procesy, kryzysy i ryzyko społeczne;W11 - Współczesne megatrendy społeczne; W12 - Ciągłość i zmiana w polskich kontekstach społecznych i kulturowych; W13 Globalizacja, integracja, konsumpcjonizm i technoświadomość społeczeństwa w nowoczesnym świecie.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen z dwóch prac pisemnych - kolokwiów na 7 i 14 zajęciach. Test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi punktowany jest następująco: ocena 5,0 - 20 pkt; 4,5 - 18 pkt; 4,0 - 16 pkt; 3,5 - 14 pkt; 3,0 - 12 pkt. Łączna ocena z przedmiotu: 5,0 - 40 pkt; 4,5 - 36 pkt; 4,0 - 32 pkt; 3,5 - 28 pkt; 3,0 - 24 pkt.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Polakowska-Kujawa J.(red.).: Socjologia ogólna, SGH, Warszawa 2006; 2. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, SIW, Kraków 2002; Literatura uzupełniająca: 1. Maroda M.: Wymiary życia społecznego, Warszawa 2002; 2. Podgórecki R. A.: Socjologia. Wczoraj, dziś, jutro, OW FOSZE, Rzeszów 2006; 3. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, ON, Warszawa 2003; 4 .Sztompka P: Socjologia zmian społecznych, SIW, Kraków 2005
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W08_01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia mechanizmów życia społecznego współtworzących współczesną działalność inżynierską
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi wyszukiwać informacje z literatury przedmiotów, a także z innych źródeł do analizy zjawisk, procesów i mechanizmów życia społecznego.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Ma świadomość konieczności stałego doskonalenia się, nabywania i wykorzystywania szeroko rozumianych kompetencji społecznych, niezbędnych do właściwego pełnienia roli studenta i przyszłej roli zawodowej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Umie różnicować grupy społeczne, pełnione w nich role i zajmowane pozycje, ma świadomość konfliktów ról społecznych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K