Nazwa przedmiotu:
Uregulowania prawne z zakresu geoinformatyki
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6001
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
_
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
_
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
_
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu prawa ogólnego
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami prawnym mogącymi mieć wpływ na pracę geoinformatyka.
Treści kształcenia:
Prawo autorskie. Prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Prawo dotyczące baz danych. Prawo patentowe. Uregulowania prawne z zakresu geoinformacji, związane z dostępem i wykorzystaniem danych przestrzennych - uzupełnienie i aktualizacja wcześniej zdobytej wiedzy.
Metody oceny:
_
Egzamin:
nie
Literatura:
_
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się