Nazwa przedmiotu:
Przedsiębiorczość
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2002
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
15 godzin obecności na wykladach oraz 10 godzin pracy samodzielnej (przygotowanie się do pracy zaliczeniowej)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.6 ECTS - 15 godz. wykład - 1 godzina konsultacji
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
- wykształcenie humanistyczne na poziomie liceum ogólnokształcącego
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
_
Treści kształcenia:
_
Metody oceny:
_
Egzamin:
nie
Literatura:
_
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka GK.SIOB202_K01
Rozumie konieczność rozwoju osobistego i znaczenie refleksji humanistycznej, w tym filozoficznej w życiu społecznym; Ma przekonanie o wadze refleksji na tematy środowiska kulturowego i wpływie tego środowiska na jakość życia osobistego; Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie wpływania na kształt miasta, w którym mieszka;
Weryfikacja: końcowy sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: