Nazwa przedmiotu:
Prawo własności intelektualnej
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2001
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
15 godzin obecności na wykladach oraz 10 godzin pracy samodzielnej (przygotowanie się do pracy zaliczeniowej)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
_
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
- wykształcenie humanistyczne na poziomie liceum ogólnokształcącego
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
_
Treści kształcenia:
_
Metody oceny:
_
Egzamin:
nie
Literatura:
_
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się