Nazwa przedmiotu:
Prawo (cywilne, administracyjne, gospodarcze)
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-5001
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
50 godz. w tym udział w wykładach 30 godz. i przygotowanie do wykładów i zaliczenia przedmiotu 20 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
brak
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami wybranych zagadnień prawa polskiego, obejmującymi prawo cywilne, w tym w szczególności zobowiązania i prawa administracyjnego, w tym dotyczącymi funkcjonowania organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem organów wykonujących zadania w zakresie geodezji i kartografii oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W programie należy zwrócić uwagę na elementy prawno-porównawcze związane z funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej.
Treści kształcenia:
1. Pojęcie i systematyka prawa 2. Źródła prawa, w tym prawa UE i wykładnia prawa. 3. Podstawowe pojęcia prawa - norma prawna i jej rodzaje, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, osobowość fizyczna i osobowość prawna, 4. Podstawowe wiadomości o prawie cywilnym. Przedstawicielstwo i przedawnienie. 4. Oświadczenie woli. Wady oświadczeń woli. Oferta. 5. Umowy jako źródło zobowiązań. Zasada swobody umów. Tryby zawarcia umowy. Wykonanie zobowiązań umownych. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 6. Prawa rzeczowe, podział, rodzaje i cechy. 7. Sądownictwo - jego struktura i zakres rozpoznawanych spraw. Rozstrzyganie sporów 8. Księgi wieczyste - ustrój, zasady materialnoprawne i formalnoprawne. 9. Podstawowe wiadomości o prawie administracyjnym. 10. Organy administracyjne i ich struktura. Administracja rządowa i samorządowa. Usytuowanie w jej ramach organów wykonujących zadania w zakresie geodezji i kartografii. 11. Postępowanie administracyjne - zasady i przebieg. 12. Orzeczenia administracyjne. Rodzaje i budowa. Terminy i zasady doręczenia w postępowaniu administracyjnym. 13. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym. Postępowanie sądowo-administracyjne 14. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej 15. Spółki handlowe – osobowe i kapitałowe. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.
Metody oceny:
Zajęcia kończą się testem podsumowującym, który obejmuje wiedzę z ćwiczeń oraz wybranych fragmentów zalecanej literatury.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Chauvin Tatiana, Stawecki Tomasz, Winczorek Piotr - "Wstęp do prawoznawstwa", C.H. Beck, Warszawa 2017, 2. E. Gniewek (red.) - „Podstawy prawa cywilnego”, C.H. Beck, Warszawa 2011, 3. M. Wierzbowski (red.) — „Prawo administracyjne”, LexisNexis, Warszawa 2017, 4. T. Mróz, M. Stec - "Prawo gospodarcze prywatne", C.H. Beck, Warszawa 2016. Literatura uzupełniająca: H. Kisilowska (red.) – „Prawo gospodarcze”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka GK.SI0B507_W01
Wpisz opis
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GK.SI0B507_W01

Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GK.SI0B507_W01

Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka Wpisz opis
Wpisz opis
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka Wpisz opis
Wpisz opis
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka Wpisz opis
Wpisz opis
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka Wpisz opis
Wpisz opis
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: