Nazwa przedmiotu:
Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJO
Koordynator przedmiotu:
Nauczyciel SJO realizujący program w danym semestrze, w danej grupie, aktualna lista osób odpowiedzialnych za wydziały: www.sjo.pw.edu.pl
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Język obcy
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-4001
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
60 godzin zajęć + 60 godzin pracy własnej studenta, związanej z przygotowaniem się do zajęć, odrobieniem prac domowych oraz przygotowaniem się do testów modułowych.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
4
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia60h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
"Student wybiera język, podchodzi do testu diagnostycznego (Platforma Moddle) i zostaje przypisany do grupy o odpowiednim poziomie. Przed Egzaminem B2 - nie mniej niż Poziom A2 Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów, związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Wskazany Poziom B1 lub wyżej Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, w którym mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne, na tematy, które sa mu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Po egzaminie na poziomie B2: pozostałe godziny student przeznacza na naukę tego samego języka na wyższym poziomie lub w zakresie języka technicznego, bądź wybiera zajęcia z innego języka niż ten, z którego ma zdany egzamin na poziomie B2. Kwalifikacja na kolejne semestry - po zaliczeniu semestru poprzedzającego.
Limit liczby studentów:
12-24
Cel przedmiotu:
"Podstawowym celem zajęć z języka obcego jest zdobycie kompetencji w zakresie języka ogólnego na poziomie co najmniej B2. Następnie możliwe poszerzanie kompetencji językowych w zakresie języka ogólnego na poziomie C1 oraz C2, języka technicznego, biznesowego, certyfikowanego lub wybór kolejnego języka obcego na dowolnym poziomie. Poziom B2: Wiedza: Ma uporządkowaną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa dotyczących rozumienia i tworzenia różnych rodzajów tekstów pisanych i mówionych, formalnych i nieformalnych, zarówno ogólnych jak ze swojej dziedziny Umiejętności: Potrafi tworzyć różne rodzajów tekstów – teksty na użytek prywatny, zawodowy (np. list motywacyjny, życiorys, sprawozdanie, notatka, wypracowanie) oraz stosować formy stylistyczne i gramatyczne, wymagane w tekstach na poziomie B2 – prywatnych i zawodowych Potrafi przeczytać i zrozumieć teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące swojej dziedziny, pozyskać z nich informacje, a także dokonać ich interpretacji. Potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę na tematy ogólne i związane ze swoją dziedziną, jasno, spontanicznie i płynnie tak, że można bez trudu zrozumieć sens jego wypowiedzi, z zastosowaniem form stylistycznych i gramatycznych na poziomie B2 oraz potrafi przygotować prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów. Kompetencje społeczne: Potrafi pracować samodzielnie i w grupie
Treści kształcenia:
Rozwijanie biegłości językowej z zakresu wybranego języka obcego. Wszystkie ząjęcia z języków obcych są realizowane według standardowych programów nauczania udostępnionych studentom na tablicach ogłoszeniowych SJO oraz stronie intemetowej Studium. www.sjo.pw.edu.pl
Metody oceny:
Zaliczenie zajęć jest dokonywane przez prowadzącego zajęcia na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru za pomocą sprawdzianów pisemnych (kartkówek, testów modułowych), wypowiedzi ustnych, ćwiczeń ze słuchu, realizacji zadań zespołowych, prac domowych. Ocena za semestr: ocena z jednego (1 moduł = 30 godz. w semestrze) lub dwóch (2 moduły = 60 godz. w semestrze) testów modułowych - 50 %; ocena ciągła pracy studenta - 50 %
Egzamin:
tak
Literatura:
Szczegółowy opis na www.sjo.pw.edu.pl
Witryna www przedmiotu:
www.sjo.pw.edu.pl
Uwagi:
Przedmiot jest realizowany w określonych przez Wydział semestrach. Obowiązkiem wszystkich studentów studiów I stopnia jest zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. System wprowadzony przez SJO pozwala studentowi na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki języków, polegające na dowolnym wyborze terminu zdawania egzaminu na poziomie B2 oraz na możliwości wyboru przedmiotów z całej oferty SJO.

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-4001_W01
Wiedza: Ma uporządkowaną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa dotyczących rozumienia i tworzenia różnych rodzajów tekstów pisanych i mówionych, formalnych i nieformalnych, zarówno ogólnych jak ze swojej dziedziny
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-4001_U01
Umiejętności: Potrafi tworzyć różne rodzajów tekstów – teksty na użytek prywatny, zawodowy (np. list motywacyjny, życiorys, sprawozdanie, notatka, wypracowanie) oraz stosować formy stylistyczne i gramatyczne, wymagane w tekstach na poziomie B2 – prywatnych i zawodowych Potrafi przeczytać i zrozumieć teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące swojej dziedziny, pozyskać z nich informacje, a także dokonać ich interpretacji. Potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę na tematy ogólne i związane ze swoją dziedziną, jasno, spontanicznie i płynnie tak, że można bez trudu zrozumieć sens jego wypowiedzi, z zastosowaniem form stylistycznych i gramatycznych na poziomie B2 oraz potrafi przygotować prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów.
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-4001_K01

Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KR