Nazwa przedmiotu:
Technologie telekomunikacyjne
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6003
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
55 godz., w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 30: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godz., b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godz.. 2) Praca własna studenta - 25 godz.: a) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz., b) przygotowanie do testu z części wykładowej - 5 godz., c) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 godz..
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 30: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 pkt ECTS. Liczba godzin - 25: a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godz., b) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz..
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
__
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zagadnień z zakresu zastosowania informatyki w telekomunikacji, a także z elementarnymi informacjami z zakresu technologii telekomunikacyjnych, które mogą mieć znaczenie w procesie tworzenia produktów geoinformatycznych.
Treści kształcenia:
-->Wykład: 1. Wprowadzenie: media transmisyjne, infrastruktura telekomunikacyjna, technologie telekomunikacyjne. 2. Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów 3. Media transmisyjne 4. Transmisja sygnałów cyfrowych 5. Technologie bezprzewodowe 6. Sieci lokalne 7. Sieci rozległe 8. Oprogramowanie wspierające działanie sieci telekomunikacyjnych 9. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. 10. Wprowadzenie do kryptografii 11. Infrastruktura klucza publicznego 12. Rozwiązania telematyczne - wprowadzenie 13. Rozproszone systemy pomiarowe -->Ćwiczenia: 1. Projekt i konfiguracja prostej sieci lokalnej 2. System bezpiecznej komunikacji sieciowej 3. Projekt rozproszonego systemu akwizycji danych
Metody oceny:
W trakcie zajęć student może zgromadzić maksymalnie 100 pkt., z czego 60 punktów obejmuje ocenę ćwiczeń, a 40 punktów to ocena części wykładowej. W ramach zaliczenia wykładów przeprowadzone zostaną dwa testy komputerowe w trakcie ćwiczeń po 20 punktów każdy (w połowie i pod koniec semestru). Zaliczenie części wykładowej wymagane jest zgromadzenie z niej co najmniej 21 pkt. Na ocenę z ćwiczeń składają się wykonanie 3 projektów grupowych za 20, 20 i 20 punktów. Do zaliczenia części ćwiczeniowej wymagane jest zgromadzenie z niej co najmniej 31 pkt. Oceny punktowe przeliczane są na oceny wg. następującej skali: [0%-50%]->2.0, (50%-60%]->3.0, (60%-70%]->3.5, (70%-80%]->4.0, (80%-90%]->4.5, (90%-100%]->5.0. Skala ma zastosowanie do oceny z wykładu, ćwiczeń oraz oceny ogólnej.
Egzamin:
tak
Literatura:
1) Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal, "Sieci telekomunikacyjne", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008 r. 2) Simon Haykin, "Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004 r. 3) Krzysztof Wesołowski, "Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006 r. 4) Mark A. Dye, Rick McDonald, Stanisław Piech, Antoon W. Rufi, "Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 1: podstawy sieci", Wydawnictwo Naukowe PWN (MIKOM), 2008 r. 5) Rick Graziani, Allan Johnson, Maciej Baranowski, "Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 2: protokoły i koncepcje routingu", Wydawnictwo Naukowe PWN (MIKOM), 2008 r. 6) Wayne Lewis, Stanisław Piech, "Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 3: przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe", Wydawnictwo Naukowe PWN (MIKOM), 2009 r. 7) Rick Graziani, Bob Vachon, Maciej Baranowski, "Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 4: sieci WAN - zasady dostępu", Wydawnictwo Naukowe PWN (MIKOM), 2009 r. 8) Erik Schetina, Ken Green, Jacob Carlson, "Bezpieczeństwo w sieci", Helion, 2002 r. 9) Roger J. Sutton, Grzegorz Stawikowski, "Bezpieczeństwo telekomunikacji: praktyka i zarządzanie", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004 r. 10) Waldemar Nawrocki, "Rozproszone systemy pomiarowe", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006 r.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-60003_W1
zna podstawowe cechy mediów transmisyjnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-60003_W2
ma podstawową wiedzę na temat technologii transmisji danych w sieciach teleinformatycznych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-60003_W3
ma podstawą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-60003_W4
ma podstawową wiedzę o powszechnie stosowanych systemach kryptograficznych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-60003_U1
potrafi ocenić przydatność technologii teleinformatycznej do budowy systemu geoinformatycznego
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO
Charakterystyka GI.ISP-60003_U2
potrafi zastosować algorytm szyfrowania do zabezpieczenia komunikacji w sieci komputerowej
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U13, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-60003_K1
potrafi współpracować w grupie w celu realizacji powierzonego zadania
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR