Nazwa przedmiotu:
Inżynieria oprogramowania
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6002
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
57 godz., w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 32 godz., a) uczestnictwo w wykładach -15 godz., b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godz., c) uczestnictwo w konsultacjach - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 25 godz.: a) samodzielna i grupowa praca projektowa -15 godz., b) przygotowanie do egzaminu -10 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,1 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 32: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godz., b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godz., c) uczestnictwo w konsultacjach - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,1 pkt. ECTS. 30 godz.: a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godz., b) samodzielna praca projektowa - 15 godz..
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość technologii obiektowych, podstawowa znajomość zagadnień bazodanowych
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z formalnymi metodami tworzenia oprogramowania, które pozwalają na uporządkowany proces jego tworzenia, minimalizację zagrożenia realizacji projektów, optymalizację kosztów, przygotowanie profesjonalnej dokumentacji oraz ułatwienie rozwoju oprogramowania w przyszłości.
Treści kształcenia:
-->Wykłady: 1. Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. 2. Specyfikacja wymagań. 3. Metody strukturalne tworzenie oprogramowania. 4. Metody obiektowe tworzenia oprogramowania. 5. Metodyka zwinna. 6. Testowanie oprogramowania. 7. Zarządzanie projektem informatycznym. -->Ćwiczenia: 1. Zapoznanie z metodami modelowania projektowego przy użyciu wybranych narzędzi CASE. 2. Projekt: Wykonanie dokumentacji projektowej wg zasad projektowania obiektowego, przy użyciu wybranego narzędzia CASE (projekt grupowy)
Metody oceny:
Ocena z części wykładowej: egzamin oceniany w skali 2-5. Ocena z ćwiczeń: ocena zrealizowanego projektu w skali 2-5. Ocena końcowa: średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń, jeżeli obie były pozytywne. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z egzaminu i z ćwiczeń.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, WNT, Warszawa 2010. 2. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML przewodnik użytkownika, WNT 2001.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6002_W1
Zna i rozumie znaczenie inżynierii oprogramowania w realizacji projektów informatycznych i geoinformatycznych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6002_W2
Ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji procesu rozwoju oprogramowania
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6002_W3
Zna zasady przygotowania specyfikacji wymagań dla projektów informatycznych i geoinformatycznych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W09, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6002_W4
Ma podstawową wiedzę z zakresu strukturalnych oraz obiektowych metod projektowania oprogramowania
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W09, K_W10, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6002_W5
Zna zasady metodyki zwinnej projektowania i tworzenia oprogramowania
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W09, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6002_W6
Ma podstawową wiedzę z zakresu metod testowania oprogramowania oraz ewaluacji procedur testowych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W09, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6002_W7
Ma podstawową wiedzę z zakresu metod zarządzania projektem informatycznym i geoinformatycznym
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK
Charakterystyka GI.ISP-6002_W8
Zna narzędzia CASE wspomagające tworzenie oprogramowania na różnych etapach projektowania
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W09, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG, I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6002_U1
Potrafi korzystać z wybranych narzędzi CASE do wspomagania różnych etapów projektowania aplikacji.
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U10, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6002_U2
Potrafi zrozumieć i zinterpretować diagramy UML dokumentujące etapy rozwoju oprogramowania
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-6002_U3
Potrafi przygotować dokumentację projektu informatycznego o niewielkim stopniu skomplikowania, wykorzystując obiektowe metody projektowania oprogramowania
Weryfikacja: Ocena wykonanego zadania projektowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03, K_U12, K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6002_K1
Potrafi współpracować w zespole rozwiązując przydzielone problemy
Weryfikacja: Ocena sprawozdania w wykonanych prac projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR