Nazwa przedmiotu:
Architektura systemów informatycznych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2010
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 30 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin. 2) Praca własna studenta - 25 godzin, w tym: a) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin, b) przygotowanie do testu z części wykładowej - 5 godzin, c) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 godzin. RAZEM: 55 godzin --- 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godzin, w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin, b) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
__
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką modelowania i analizy architektury systemów informatycznych, najczęściej spotykanymi architekturami w tym architekturami systemów geoinformatycznych, problematyką wymiany danych w ramach złożonych systemów oraz podstawami działania sieci komputerowych wraz z metodami udostępniania w nich treści i usług.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1. Wprowadzenie to architektur systemów informatycznych: definicja, znaczenie, modelowanie, wzorce architektoniczne 2. Tworzenie architektury: siatka Zachmana i model perspektyw architektonicznych 4+1 3. Składowe systemu informatycznego: systemy monolityczne; biblioteki; frameworki; wtyczki; interfejsy; komponenty 4. Analiza wybranych architektur: model klient-serwer; architektura 2-, 3- i wielowarstwowa 5. Wprowadzenie do sieci komputerowych: architektura warstwowa; model odniesienia ISO OSI; wymiana danych w internecie 6. Podstawowe usługi w Internecie: architektura i przykłady protokołów; problem kompatybilności wstecznej 7. Architektura i podstawowe technologie World Wide Web 8. Wymiana danych między systemami informatycznymi i podstawy XML 9. Usługi sieciowe: WSDL, UDDI, SOAP; REST, JSON; mashups 10. Problematyka złożoności komunikacji między systemami i ich integracja: SOA, EDA i ESB 11. Procesy biznesowe: choreografia i orkiestracja usług; BPMN, WS-BPEL, WS-CDL 12. Skalowalność architektur: potoki i filtry; SBA; shared nothing 13. Globalne systemy informatyczne: chmury; IaaS, PaaS, SaaS; unikernel 14. Architektura systemów geoinformatycznych Ćwiczenia: Graficzne reprezentowanie architektury systemów informatycznych Krytyczna analiza wskazanej architektury systemu Opracowanie własnego projektu architektury prostego systemu
Metody oceny:
W trakcie zajęć student może zgromadzić maksymalnie 100 pkt., z czego 60 punktów obejmuje ocenę ćwiczeń, a 40 punktów to ocena części wykładowej. W ramach zaliczenia wykładów przeprowadzone zostaną dwa testy komputerowe w trakcie ćwiczeń po 20 punktów każdy (w połowie i pod koniec semestru). Zaliczenie części wykładowej wymagane jest zgromadzenie z niej co najmniej 21 pkt. Na ocenę z ćwiczeń składają się wykonanie 5 ćwiczeń za 5, 5, 10, 10 i 30 punktów. Do zaliczenia części ćwiczeniowej wymagane jest zgromadzenie z niej co najmniej 31 pkt. Oceny punktowe przeliczane są na oceny wg. następującej skali: [0%-50%]->2.0, (50%-60%]->3.0, (60%-70%]->3.5, (70%-80%]->4.0, (80%-90%]->4.5, (90%-100%]->5.0. Skala ma zastosowanie do oceny z wykładu, ćwiczeń oraz oceny ogólnej.
Egzamin:
nie
Literatura:
1) Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Paweł Koronkiewicz, Tomasz Walczak, "Architektura oprogramowania w praktyce", Helion (Addison-Wesley), 2011 r. 2) Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, "Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych : diagramy języka UML, modelowanie biznesowe, metodyki projektowe oparte na UML, narzędzia CASE", Helion, 2005 r. 3) Mark A. Dye, Rick McDonald, Stanisław Piech, Antoon W. Rufi, "Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 1: podstawy sieci", PWN (MIKOM), 2008 r. 4) W. Richard Stevens, "UNIX: programowanie usług sieciowych", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000 r.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-2010_W1
Zna najbardziej popularne wzorce architektoniczne
Weryfikacja: test z części wykładowej na platformie Canvas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2010_W2
Ma elementarną wiedzę o protokołach stosowanych do wymiany danych w internecie
Weryfikacja: test z części wykładowej na platformie Canvas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2010_W3
Ma podstawową wiedzę o usługach sieciowych
Weryfikacja: test z części wykładowej na platformie Canvas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2010_W4
Zna problematykę wymiany danych między systemami i jej wpływ na ich wydajność
Weryfikacja: test z części wykładowej na platformie Canvas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-2010_U1
Potrafi dobrać właściwe wzorce architektoniczne do projektowanego systemu
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2010_U2
Potrafi wskazać mocne i słabe strony wybranej architektury systemu
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2010_U3
Potrafi posługiwać się dokumentacją architektury systemu
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2010_U4
Potrafi napisać prosty program komunikujący się poprzez sieć
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-2010_K1
Potrafi współpracować w zespole rozwiązując przydzielone problemy.
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR