Nazwa przedmiotu:
Technologie internetowe
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2011
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 30 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin. 2) Praca własna studenta - 25 godzin, w tym: a) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin, b) przygotowanie do testu z części wykładowej - 5 godzin, c) zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 godzin. RAZEM: 55 godzin --- 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin, b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godzin, w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin, b) przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
__
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką modelowania i analizy architektury systemów informatycznych, najczęściej spotykanymi architekturami w tym architekturami systemów geoinformatycznych, podstawami działania sieci komputerowych i najpopularniejszymi protokołami, metodami udostępniania treści i usług oraz elementarnymi zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1. Wprowadzenie to architektur systemów informatycznych: definicja, znaczenie, modelowanie, wzorce architektoniczne 2. Analiza wybranych architektur: model klient-serwer; architektura 2-, 3- i wielowarstwowa 3. Wprowadzenie do sieci komputerowych: architektura warstwowa; model odniesienia ISO OSI 4. Protokoły sieciowe: warstwa fizyczna i łącza danych na przykładzie Ethernetu; WiFi; przełączniki sieciowe i punkty dostępowe 5. Protokoły sieciowe: warstwa sieciowa i transportowa na przykładzie IP, TCP i UDP; rutery 6. Protokoły sieciowe: przykładowe protokoły warstwy aplikacji (SMTP, HTTP) 7. Bezpieczeństwo teleinformatyczne: rodzaje zagrożeń; CVE; firewalle; programy antywirusowe 8. World Wide Web: W3C; URI; HTML, CSS, JavaScript; strony statyczne i dynamiczne; Flash i HTML5 9. Wprowadzenie do XML: zasady konstruowania dokumentów XML; typy parserów; walidacja i DTD/XML Schema; XSLT, XPATH, XQUERY; OASIS 10. Web API: SOAP i WSDL; REST; XML-RPC; JSON; mashups 11. Semantic Web 12. Skalowalność serwisów internetowych: CDN; SBA, shared nothing 13. Outsourcing serwisów internetowych: chmury; IaaS, PaaS, SaaS; unikernel 14. Architektura systemów geoinformatycznych Ćwiczenia: 1. Krytyczna analiza wskazanej architektury systemu 2. Napisanie prostego programu z wykorzystaniem gniazd i samodzielnie zaprojektowanego protokołu 3. Napisanie prostej usługi sieciowej typu mashup
Metody oceny:
W trakcie zajęć student może zgromadzić maksymalnie 100 pkt., z czego 60 punktów obejmuje ocenę ćwiczeń, a 40 punktów to ocena części wykładowej. W ramach zaliczenia wykładów przeprowadzone zostaną dwa testy komputerowe w trakcie ćwiczeń po 20 punktów każdy (w połowie i pod koniec semestru). Zaliczenie części wykładowej wymagane jest zgromadzenie z niej co najmniej 21 pkt. Na ocenę z ćwiczeń składa się wykonanie 3 projektów grupowych za 10, 20 i 30 punktów. Do zaliczenia części ćwiczeniowej wymagane jest zgromadzenie z niej co najmniej 31 pkt. Oceny punktowe przeliczane są na oceny wg. następującej skali: [0%-50%]->2.0, (50%-60%]->3.0, (60%-70%]->3.5, (70%-80%]->4.0, (80%-90%]->4.5, (90%-100%]->5.0. Skala ma zastosowanie do oceny z wykładu, ćwiczeń oraz oceny ogólnej.
Egzamin:
nie
Literatura:
1) Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Paweł Koronkiewicz, Tomasz Walczak, "Architektura oprogramowania w praktyce", Helion (Addison-Wesley), 2011 r. 2) Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, "Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych : diagramy języka UML, modelowanie biznesowe, metodyki projektowe oparte na UML, narzędzia CASE", Helion, 2005 r. 3) Mark A. Dye, Rick McDonald, Stanisław Piech, Antoon W. Rufi, "Akademia sieci Cisco CCNA Exploration: semestr 1: podstawy sieci", PWN (MIKOM), 2008 r. 4) W. Richard Stevens, "UNIX: programowanie usług sieciowych", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000 r. 5) Douglas Comer, "Sieci komputerowe TCP/IP", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998 r. 6) Craig Hunt, "TCP/IP Administracja sieci", Wydawnictwo RM
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-2011_W1
Zna najbardziej popularne wzorce architektoniczne
Weryfikacja: test z części wykładowej na platformie Canvas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2011_W2
Ma podstawową wiedzę o protokołach stosowanych w internecie
Weryfikacja: test z części wykładowej na platformie Canvas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2011_W3
Ma podstawową wiedzę o usługach sieciowych
Weryfikacja: test z części wykładowej na platformie Canvas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2011_W4
Ma wiedzę o mechanizmach wykorzystywanych do budowy serwisów internetowych
Weryfikacja: test z części wykładowej na platformie Canvas
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-2011_U1
Potrafi wskazać mocne i słabe strony wybranej architektury systemu
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2011_U2
Potrafi zaprojektować prosty protokół wymiany danych
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2011_U3
Potrafi napisać prosty program komunikujący się poprzez sieć
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U13, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2011_U4
Potrafi napisać prosty program korzystający z usług sieciowych
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U13, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-2011_K1
Potrafi współpracować w zespole rozwiązując przydzielone problemy.
Weryfikacja: wykonanie ćwiczeń na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR