Nazwa przedmiotu:
Podstawy informatyki
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-1004
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 47 godz., w tym: a) uczestnictwo w wykładach (15 godz.), b) uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.), c) uczestnictwo w konsultacjach (2 godz.). 2) Praca własna studenta - 35 godz., w tym: a) przygotowanie do ćwiczeń (15 godz.), b) samodzielna praca projektowa (10 godz.), c) przygotowanie do zaliczenia (10 godz.). RAZEM: 82 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,7 pkt. ECTS - liczba godzin kontaktowych 47 godz., w tym: a) uczestnictwo w wykładach (15 godz.), b) uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.), c) uczestnictwo w konsultacjach (2 godz.).
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 pkt. ECTS - 40 godz., w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.), b) samodzielna praca projektowa (10 godz.).
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej. Podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami: 1) budowy komputerów i mechanizmami mającymi wpływ na sposób pisania programów komputerowych; 2) systemów operacyjnych i udostępnianymi przez nie mechanizmami pozwalającymi tworzyć programy wielowątkowe oraz na komunikację miedzy aplikacjami; 3) działania sieci komputerowych; 4) automatyzacji pracy i administracji systemami w zakresie niezbędnym do przygotowania środowiska do tworzenia i testowania aplikacji.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1) Zastosowania systemu binarnego w obliczeniach komputerowych. 2) Budowa komputera. 3) Działanie procesora. 4) Pamięć komputera. 5) Systemy operacyjne. 6) Komunikacja międzyprocesowa. 7) System plików. 8) Podstawy działania sieci komputerowych. Ćwiczenia: 1) Przeliczanie między systemami liczbowymi i działania na liczbach binarnych. 2) Powłoka systemu operacyjnego: podstawowe komendy i operacje na plikach. 3) Powłoka systemu operacyjnego: monitorowanie stanu systemu. 4) Powłoka systemu operacyjnego: wyszukiwanie, porównywanie i filtrowanie danych tekstowych, wyrażenia regularne. 5) Miniprojekt (2 zaj.): automatyzacja pracy za pomocą skryptów powłoki. 6) Narzędzia do automatycznego budowania oprogramowania. 7) Systemy kontroli wersji. 8) Miniprojekt (2 zaj.): Obliczenia wielowątkowe. 9) Konfiguracja komputera do pracy w sieci. Diagnostyka połączenia sieciowego. Odpytywanie i konfiguracja serwera DNS. Odpytywanie systemu WHOIS. 10) Miniprojekt (4 zaj.): Projekt w małej grupie (2 os.), temat indywidualny.
Metody oceny:
W trakcie zajęć student może zgromadzić maksymalnie 100 pkt., z czego 60 punktów obejmuje ocenę ćwiczeń, 40 punktów to ocena części wykładowej określona na podstawie pisemnego lub komputerowego testu odbywającego się na ostatnim wykładzie. Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia zarówno wykładu (>20 pkt.) jak i ćwiczeń (>30 pkt.). Na ocenę ćwiczeń składają się następujące komponenty: 1) przygotowanie do zajęć, 2) realizacja zadań określonych przez prowadzącego podczas zajęć, 3) realizacja miniprojektów. Ocena punktowa jest przeliczana na ocenę wg. następującej skali: [0%-50%]->2.0, (50%-60%]->3.0, (60%-70%]->3.5, (70%-80%]->4.0, (80%-90%]->4.5, (90%-100%]->5.0. Skala ma zastosowanie do oceny z wykładu, ćwiczeń oraz oceny ogólnej. Uwzględniając aktywność studenta podczas zajęć prowadzący zajęcia może ustalić ocenę inną niż to wynika z punktacji.
Egzamin:
nie
Literatura:
1) Dariusz Karpisz, Leszek Wojnar, "Podstawy Informatyki", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005. 2) Abraham Silberschatz. Peter B. Galvin, Greg Gagne, "Podstawy systemów operacyjnych", Wydawnictwa Naukowo Techniczne , Warszawa, Maj 2006. 3) Andrzej Skorupski, "Podstawy budowy i działania komputerów", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1997. 4) Craig Hunt, "TCP/IP Administracja sieci", Wydawnictwo RM , Czerwiec 2003. 5) William Stallings, "Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność", Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2003.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-1004_W1
Zna metody zapisu danych liczbowych w pamięci komputera i implikacje ich stosowania
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-1004_W2
Zna zasadę działania współczesnych procesorów w zakresie niezbędnym do diagnozowania usterek w programach komputerowych.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-1004_W3
Zna rolę systemu operacyjnego i mechanizm jego działania
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-1004_W4
Ma podstawową wiedzę na temat systemów plików
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-1004_W5
Ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów komunikacji międzyprocesowej i programowania współbieżnego
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-1004_W6
Ma podstawową wiedzę na temat działania sieci komputerowych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-1004_U1
Potrafi zapisywać liczby w systemie binarnym i wykonywać obliczenia na liczbach binarnych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U06, K_U07, K_U09, K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO, I.P6S_UU, I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-1004_U2
Potrafi wykorzystać narzędzia oferowane przez system operacyjny do organizacji pracy
Weryfikacja: Praca na zajęciach, projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U06, K_U10, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO, I.P6S_UU
Charakterystyka GI.ISP-1004_U3
Potrafi napisać prosty program realizujący obliczenia wielowątkowe.
Weryfikacja: Praca na zajęciach, projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U06, K_U10, K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO, I.P6S_UU
Charakterystyka GI.ISP-1004_U4
Potrafi skonfigurować komputer i oprogramowanie do pracy w sieci.
Weryfikacja: Praca na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U06, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO, I.P6S_UU

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-1004_K1
Potrafi współpracować w zespole rozwiązując przydzielone problemy.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR