Nazwa przedmiotu:
Bazy danych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2009
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 30, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia projektowe 2. Praca własna studenta – 30 godzin, w tym: a) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, b) 18 godz. - realizacja zadań projektowych c) 7 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń 3) RAZEM: 60 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba godzin kontaktowych: 30, w tym: a) 15 godz. - wykład b) 15 godz. - ćwiczenia Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wynosi 30 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.5 punktu ECTS - 38 godz., w tym: a) 15 godz. - ćwiczenia b) 5 godz. - przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, c) 18 godz. – realizacja zadań projektowych
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
liczba komputerów w sali
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z elementarną wiedzą z zakresu baz danych, zasad tworzenia poprawnych struktur baz danych oraz ich projektowania. Celem przedmiotu jest również zapoznanie z wybranymi systemami zarządzania bazami danych (aplikacjami), zarówno komercyjnymi jak i dostępnymi na licencjach nieodpłatnych.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1. Baza danych a system zarządzania bazą danych. 2. Klasyfikacja baz danych 3. Relacyjny model danych (normalizacja relacji, klucze główne i obce, implementacja związków 1:1,1:N, N:M, więzy integralności, indeksowanie). 4. Język SQL. 5. Obiektowy model danych. 6. Wprowadzenie do metodyki projektowania baz danych i systemów informatycznych (w tym elementy języka UML – diagram klas). 7. Ogólne informacje o specyfice baz danych przestrzennych 8. Wykorzystanie baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami. Hurtownie danych. Zarządzanie dużymi zbiorami danych. 9. Przegląd oprogramowania do zarządzania bazami danych (komercyjne i open source). Ćwiczenia: 1. Zapoznanie z dwoma wybranymi systemami zarządzania bazami danych, w tym z jednym na zaawansowanym poziomie. 2. Ćwiczenia w zakresie praktycznego użycia języka SQL w środowisku wybranego systemu zarządzania bazą danych. 3. Projekt i realizacja bazy danych (koncepcja, model pojęciowy, model logiczny, implementacja – założenie struktury, wprowadzenie przykładowych danych, wyszukiwanie danych, opracowanie dokumentacji, budowa interfejsu dostępu do bazy danych).
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu: Dwa kolokwia z teorii baz danych, w tym języka SQL. Zaliczenie ćwiczeń: 1) Praktyczny test komputerowy z umiejętności wykorzystania języka SQL 2) Dostarczenie dokumentacji opracowanego systemu oraz prototypu wykonanej bazy danych.
Egzamin:
nie
Literatura:
__
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-2009_W1
posiada zaawansowaną wiedzę o relacyjnym i obiektowym modelu baz danych oraz zna zasady projektowania baz danych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2009_W2
zna cechy języków dostępu do baz danych oraz składnię i możliwości języka SQL
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2009_W3
posiada wiedzę na temat architektury i funkcji systemów/aplikacji zarządzania bazami danych oraz orientuje się w dostępnym na rynku oprogramowaniu do budowy baz danych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-2009_W4
zna zasady zarządzania dużymi bazami danych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-2009_U1
potrafi opracować model pojęciowy i logiczny relacyjnej bazy danych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U12, K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2009_U2
potrafi sprawnie korzystać z języka SQL
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2009_U3
potrafi obsługiwać co najmniej jeden wybrany system zarządzania bazą danych, w tym potrafi zbudować prosty interfejs dostępu do danych (formularze, raporty)
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12, K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-2009_K1
ma świadomość ważności i rozumie znaczenie dostępu do baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR