Nazwa przedmiotu:
Matematyka dyskretna
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-3002
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych –32 godz. a) wykład – 15 godz. b) ćwiczenia – 15 godz. c) konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta –18 godz. a) przygotowywanie się studenta do ćwiczeń - 10 godz b) przygotowywanie się studenta do kolokwiów – 8 godz 3) RAZEM -50 godz. =2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1) Liczba godzin kontaktowych –32 godz. = 1.3ECTS a) wykład – 15 godz. b) ćwiczenia – 15 godz. c) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2) Praca własna studenta –18 godz. =0.7 ECTS a) przygotowywanie się studenta do ćwiczeń - 10 godz b) przygotowywanie się studenta do kolokwiów – 8 godz
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z Matematyki w zakresie semestru 1 i 2
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami matematyki dyskretnej istotnymi dla programistów.
Treści kształcenia:
Teoria grafów, kombinatoryka, kryptografia, logika matematyczna, programowanie liniowe, teoria gier, teoria liczb, teoria matroidów. Struktury nieciągłe w informatyce.
Metody oceny:
zaliczenie ćwiczeń- kolokwium, zaliczenie wykładu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się