Nazwa przedmiotu:
Probabilistyczne podstawy opracowania obserwacji
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2006
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
obecność na wykładach - 15 godz., obecność na ćwiczeniach - 15 godz., obecność na konsultacjach - 2 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz., zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 15 godz., przygotowanie do zaliczenia - 15 godz., Razem 77 godz. co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
obecność na wykładach - 15 godz., obecność na ćwiczeniach - 15 godz., obecność na konsultacjach - 2 godz., Razem 32 godz. co odpowiada 1,2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
obecność na ćwiczeniach - 15 godz., przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz., Razem 30 godz. co odpowiada 1,2 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Poznanie własności stochastycznych obserwacji oraz podstaw teoretycznych metod wyrównania obserwacji geodezyjnych w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w różnych działach geodezji i kartografii.
Treści kształcenia:
Wykład stanowi wprowadzenie do statystyki matematycznej i metod opracowania obserwacji geodezyjnych. Omawiane są zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowe działy statystyki: teoria estymacji oraz weryfikacji hipotez. TT Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Zdarzenia losowe i operacje na nich. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe, tw. Bayesa, zdarzenia niezależne. Zmienne losowe. Pojęcie zmiennej, dystrybuandta. Zmienne ciągłe i dyskretne. Parametry i funkcje zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne. Empiryczny rozkład prawdopodobieństwa. Model statystyczny. Metody estymacji. Weryfikacja hipotez. Regresja I-go i II-go rodzaju. Elipsy i elipsoidy błędów. Hipotezy struktury błędów pomiarowych. Pojęcia geostatystyki, kryging. Procesy stochastyczne i wygładzanie szeregów
Metody oceny:
Ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianach pisemnych o charakterze teoretyczno-problemowym oraz egzaminie, ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań 3 ćwiczeń obliczeniowych - ocena przygotowania studenta (przed zajęciami) i omówienie przez studenta wykonanego ćwiczenia Umiejętności praktyczne sprawdzane są podczas zaliczenia ćwiczeń w laboratorium komputerowym. Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawozdań oraz sprawdzianów Do zaliczenia wykładu wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia ćwiczeń, prowadzący ma prawo do korekty oceny o pół stopnia. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,76 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,74), 4,0 –cztery (3,76-4,25), 3,5-trzy i pół (3,26-3,75), 3,0-trzy (3,0-3,25). Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 2 zajęcia oznacza niezaliczenie przedmiotu. Student nieobecny na zajęciach ma obowiązek zgłosić się do prowadzącego (mail, osobiście) celem uzgodnienia terminu odrobienia ćwiczeń.
Egzamin:
tak
Literatura:
P. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, WSISiZ, Warszawa 2008, wyd. V. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, SCRIPT, Warszawa 2002. J. Greń, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984. R. Zieliński, Statystyka matematyczna stosowana. Elementy. Lecture Notes. Nauki ścisłe 5 Centrum Studiów zaawansowanych PW Z. Adamczewski, Teoria błędów dla geodetów Oficyna Wydawnicza PW 2005 Z. Wiśniewski, Rachunek wyrównawczy w geodezji Wyd.UWM 2005 J. Zawadzki Metody geostatystyczne Oficyna Wydawnicza PW 2011 R. Zieliński Modele pomiaru ze znaną i nieznana precyzją
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-2006_W01
Zna rachunek prawdopodobieństwa i elementy teorii estymacji
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianach pisemnych o charakterze teoretyczno-problemowym oraz egzaminie pisemnym, ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń - ocena przygotowania studenta (przed zajęciami) i omówienie przez studenta wykonanego ćwiczenia (na zakończenie zajęć)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-2006_U01
Umie korzystać z metod statystyki matematycznej
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianach pisemnych o charakterze teoretyczno-problemowym oraz egzaminie pisemnym, ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń - ocena przygotowania studenta (przed zajęciami) i omówienie przez studenta wykonanego ćwiczenia (na zakończenie zajęć)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-2006_U02
Potrafi wykonać oszacowanie błędów
Weryfikacja: ocena wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianach pisemnych o charakterze teoretyczno-problemowym oraz egzaminie pisemnym, ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń - ocena przygotowania studenta (przed zajęciami) i omówienie przez studenta wykonanego ćwiczenia (na zakończenie zajęć)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-2006_K01
Umiejętność pracy w grupie i odpowiedzialność za uzyskane wyniki
Weryfikacja: zaliczenie ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR