Nazwa przedmiotu:
Fizyka
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2007
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych a) wykład- 30 godz. b) ćwiczenia- 15 godz. c) konsultacje-10 godz. 2) Praca własna studenta a) przygotowania do wykładów i ćwiczeń- 20 godz. b) przygotowanie się do trzech kolokwiów - 10 godz. c) przygotowanie do dwóch testów z wykładów- 15 godz. 3) Razem 100 godz. co odpowiada 4 punktom ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2.2 punktu ECTS 55 godz. a) wykład- 30 godz. b) ćwiczenia- 15 godz. c) konsultacje-10 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godz, w tym a) ćwiczenia- 15 godz. b) przygotowanie się do trzech kolokwiów - 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Student zdobywa umiejętność rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i elektromagnetyzmu.
Treści kształcenia:
Optyka - równania Maxwella, równanie falowe, zasada Fermata, optyka geometryczna, współczynnik załamania, pryzmat, soczewka, interferencja, dyfrakcja Fresnela, polaryzacja światła, efekt Dopplera; Termodynamika - pierwsza zasada termodynamiki, procesy gazu doskonałego. cykl Carnota, druga zasada termodynamiki, entropia, równanie teorii kinet. molek., wzór barometryczny, zasada ekwipartycji, temperatura i entropia statyst., rozkład prędkości Maxwella, Fizyka mikroświata - zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, promienie Roentgena, fale de Broglie'a, doświadczenie Ratherforda, model Bohra atomu, doświadczenie Franka-Hertza, mechanika kwantowa, promieniotwórczość, fizyka cząstek elementarnych, kwarki, model standardowy Fizyka kosmosu - astrofizyka, teoria Wielkiego Wybuchu, ogólna teoria względności
Metody oceny:
Zaliczenie laboratorium jest warunkiem koniecznym zaliczenia semestru. Egzamin pisemny w postaci testu. Ocena końcowa: (stopień z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych) x 1/2 + (stopień z egzaminu/wykładów) x 1/2
Egzamin:
nie
Literatura:
Podręcznik podstawowy: I.W.Sawieliew „Wstęp do Fizyki” Podręcznik minimum: J.Orear : ”Fizyka” Podręcznik podstawowy: Hennel „Zbiór zadań z fizyki
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-2007_W01
Student poznaje podstawy fizyki współczesnej w następujących dziedzinach: Optyka - równania Maxwella, równanie falowe, zasada Fermata, optyka geometryczna, współczynnik załamania, pryzmat, soczewka, interferencja, dyfrakcja Fresnela, polaryzacja światła, efekt Dopplera; Termodynamika - pierwsza zasada termodynamiki, procesy gazu doskonałego. cykl Carnota, druga zasada termodynamiki, entropia, równanie teorii kinet. molek., wzór barometryczny, zasada ekwipartycji, temperatura i entropia statyst., rozkład prędkości Maxwella, Fizyka mikroświata - zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona, promienie Roentgena, fale de Broglie'a, doświadczenie Ratherforda, model Bohra atomu, doświadczenie Franka-Hertza, mechanika kwantowa, promieniotwórczość, fizyka cząstek elementarnych, kwarki, model standardowy Fizyka kosmosu - astrofizyka, teoria Wielkiego Wybuchu, ogólna teoria względności
Weryfikacja: poprzez egzamin w postaci egzaminu pisemnego oraz cząstkowych testów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-2007_U01
Ćwiczenia laboratoryjne są rozszerzeniem wykładu polegającym na wspomaganym i samodzielnym w grupach rozwiązywaniu doświadczalnych problemów z fizyki. Wykorzystywane są umiejętności z zakresu metodologii pomiarów i statystycznej analizy danych doświadczalnych
Weryfikacja: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-2007_K01
Student zdobywa wiedzę niezbędną do świadomego rozumienia celu i metod współczesnej fizyki, będącej podstawą postępu techniki
Weryfikacja: egzamin pismny, testy wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03, K_K05, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KR, I.P6S_KO