Nazwa przedmiotu:
Podstawy grafiki komputerowej z elementami geometrii wykreślnej
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-1005
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 35 godzin, w tym: a) uczestnictwo w ćwiczeniach -30 godzin, b) udział w konsultacjach - 5 godzin. 2) Praca własna studenta - 40 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 15 godzin, b) realizacja zadań domowych - 15 godzin, c) przygotowanie do sprawdzianów - 10 godzin. RAZEM: 75 godzin - 3 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.4 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 35 godzin, w tym: a)uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 godzin, b) udział w konsultacjach - 5 godzin.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.8 punktu ECTS - 45 godzin pracy studenta, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych - 30 godzin, b) realizacja zadań domowych - 15 godzin, .
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw obsługi komputera z systemem operacyjnym MS Windows.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z dziedziny geometrii wykreślnej oraz grafiki komputerowej (inżynierskiej) w dwu blokach. - Grafiki wektorowej: umiejętności tworzenia grafiki w środowisku CAD 2D i 3D. (ze szczególnym uwzględnieniem programu Autocad). Nabycie umiejętności korzystania z oprogramowania AutoCAD oraz stworzenie warunków do samodzielnego rozszerzania umiejętności pracy z tym programem, który jest jednym z najczęściej używanych przez specjalistów różnych branż w kraju i na świecie. - Grafiki rastrowej: podstawy takie jak przestrzenie barw, kanały, formaty zapisu, kompresja, rozdzielczość. Typowe programy do tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz oprogramowania do wektoryzacji obrazów rastrowych. Umiejętność korzystania z oprogramowania do korekcji i edycji obrazów rastrowych.
Treści kształcenia:
Blok grafiki wektorowej 1. Wprowadzenie do pracy w środowisku CAD. Zasady projektowania w CAD. Przygotowanie projektu, ustawienie środowiska (jednostki miar, współrzędne granice itp.) 2. AutoCAD 2D Narzędzia rysuj i edytowania 3. Warstwy, rzutowanie bryła na powierzchnie rzutni, przekroje. Bloki (tworzenie biblioteki bloków). 4. Modelowanie 3D. Narzędzia edycji, przenikanie brył. 5. Przekształcenie obiektu 2D w 3D – projekt 6. Współpraca z innymi edytorami (import, eksport), kopiowanie i drukowanie projektu Blok grafiki rastrowej 1. Podstawy opisu rastrowego (widzenie barw, przestrzenie barw, kanały, formaty zapisu, kompresja, rozdzielczość) 2. Wpływ formatu zapisu i kompresji na jakość i rozmiar obrazu. 3. Retusz pojedynczego obrazu (kontrast, nasycenie, równoważenie histogramu) 4. Modyfikacja pojedynczego obrazu (maski, wycinanie, kadrowanie, ścieżki, praca na węzłach) 5. Praca z wieloma obrazami – fotomontaż (warstwy, przezroczystość) 6. Wektoryzacja obrazu rastrowego (przygotowanie obrazu, maskowanie, przestrzenie barw) Każde zajęcia kończą się samodzielnym wykonaniem krótkiego przykładu.
Metody oceny:
Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów wykonywanych na zajęciach. W każdym z dwu bloków tematycznych odbywają się po dwa sprawdziany umiejętności (po 45 min). Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,76 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,74), 4,0 –cztery (3,76-4,25), 3,5-trzy i pół (3,26-3,75), 3,0-trzy (3,0-3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Instrukcja do programu AutoCAD. 2. Pikoń J., AutoCAD 2002, Helion, Warszawa 2002. 3. Mazur J., Kosiński K., Polakowski K., Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Rok wydania: 2004, ISBN: 8372074631. 3. Instrukcje i poradniki internetowe do programów IrfanView, GIMP, PhotoShop, ArcScan 4. Literatura oraz konspekty przygotowane przez prowadzących – dostępne na stronie internetowej Katedry po zalogowaniu
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-1005_W01
zna podstawowe formy wektorowej grafiki komputerowej, formaty zapisu plików graficznych, najbardziej popularne programy do jej tworzenia i edycji. praca na ćwiczeniach, zadanie domowe
Weryfikacja: praca na ćwiczeniach, zadanie domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-1005_W02
Zna podstawowe informacje o rastrowych metodach zapisu obrazu (formaty, rozdzielczość, kompresja) i sposobach ich wyświetlania oraz wydruku
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-1005_W03
Zna podstawowe programy do modyfikacji obrazów rastrowych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-1005_W04
Zna podstawowe metody konwersji pomiędzy postacią wektorową i rastrową i odwrotnie - zwłaszcza metody wektoryzacji obrazów rastrowych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka .GI.ISP-1005_U04
potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia edycyjne CAD do tworzenia oraz przekształcenia projektu 2D w 3D.
Weryfikacja: ocena pracy bieżącej przy realizacji projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U10, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-1005_U01
potrafi przygotować środowisko AutoCAD do wykonania własnego projektu 2D i 3D.
Weryfikacja: bieżąca ocena rozpoczęcia pracy z projektem.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka GI.ISP-1005_U02
potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia edycyjne AutoCADa do tworzenia i modyfikacji projektu 2D
Weryfikacja: bieżąca ocena realizacji projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U10, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK
Charakterystyka GI.ISP-1005_U03
potrafi dostosować przygotowany projekt do wydruku oraz wyeksportować przygotowany projekt do różnych formatów.
Weryfikacja: bieżąca ocena rozpoczęcia pracy z projektem.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-1005_U05
Potrafi wykorzystać popularne programy graficzne do zmiany formatów, rozdzielczości i metod kompresji obrazu oraz podstawowej edycji obrazu: zmiany kontrastu, jasności itp.
Weryfikacja: ocena pracy bieżącej przy realizacji projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK
Charakterystyka GI.ISP-1005_U06
Potrafi dokonać zaawansowanej edycji obrazów rastrowych/zdjęć: kadrowanie, maskowanie, warstwy, fotomontaż
Weryfikacja: ocena pracy bieżącej przy realizacji projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK
Charakterystyka GI.ISP-1005_U07
Potrafi wykonać wektoryzację obrazu rastrowego z wykorzystaniem programów CAD/ GIS
Weryfikacja: ocena pracy bieżącej przy realizacji projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-1005_K01
ma świadomość potrzeby widzenia przestrzennego i skutków błędów popełnianych w dokumentach graficznych
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka GI.ISP-1005_K02
rozumie potrzebę dalszego kształcenia i zdobywania umiejętności z zakresu grafiki inżynierskiej
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka GI.ISP-1005_K03
Ma świadomość możliwości zawansowanych metod edycji obrazów także w celu zafałszowania widzenia rzeczywistości
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR