Nazwa przedmiotu:
Fizyka
Koordynator przedmiotu:
Dr Eng Janusz Oleniacz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-1003
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych a) wykład- 30 godz. b) ćwiczenia- 15 godz. c) konsultacje-10 godz. 2) Praca własna studenta a) przygotowania do wykładów i ćwiczeń- 20 godz. b) przygotowanie się do trzech kolokwiów - 10 godz. c) przygotowanie do dwóch testów z wykładów- 15 godz. 3) Razem 100 godz. co odpowiada 4 punktom ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2.2 punktu ECTS 55 godz. a) wykład- 30 godz. b) ćwiczenia- 15 godz. c) konsultacje-10 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godz, w tym a) ćwiczenia- 15 godz. b) przygotowanie się do trzech kolokwiów - 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Student zdobywa umiejętność rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i elektromagnetyzmu.
Treści kształcenia:
W: Mechanika: kinematyka punktu materialnego, prawa dynamiki Newtona, zasady zachowania, praca i energia, transformacja Galileusza, siły bezwładności, ruch bryły sztywnej, drgania harmoniczne, szczególna teoria względności, prawo grawitacji. Elektromagnetyzm: prawo Coulomba, pole elektrostatyczne, twierdzenie Gaussa, polaryzacja dielektryków, równanie ciągłości prądu, siła elektromotoryczna, różniczkowe prawo Ohma, energia pola, pole magnetyczne, prawo Biota-Savarta, siła Lorentza, prawo Ampere’a, własności magnetyczne ośrodków, indukcja elektromagnetyczna, równania Maxwella, drgania elektryczne, równanie falowe. Ć: Ćwiczenia rachunkowe są rozszerzeniem wykładu polegającym na wspomaganym i samodzielnym rozwiązywaniu zadań i problemów z fizyki w zakresie wykładu. Wykorzystywane są umiejętności z zakresu matematyki, a w szczególności rachunek różniczkowy i całkowy oraz geometria analityczna
Metody oceny:
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym zaliczenia semestru i następuje na podstawie kolokwium z zadań. Zaliczenie: (stopień z zaliczenia ćwiczeń rachunkowych) x 1/2 + (stopień z wykładów na podstawie dwóch testów) x 1/2
Egzamin:
tak
Literatura:
W: Podręcznik podstawowy: I.W.Sawieliew „Wstęp do Fizyki” Podręcznik minimum: J.Orear : ”Fizyka”; W.Bogusz, J.Garbarczyk, F.Krok „Podstawy fizyki” Ć: Podręcznik podstawowy: A.Hennel W.Szuszkiewicz „Zadania i problemy z fizyki”; K. Sierański, K. Jezierski, B. Kołodka "Wzory i prawa z objaśnieniami" Cz. 1,2,3
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP_1003_W01
Student poznaje podstawy: 1) mechaniki, 2) szczególnej teorii względności 3) elektrodynamiki (kinematyka punktu materialnego, prawa dynamiki Newtona, zasady zachowania, praca i energia, transformacja Galileusza, siły bezwładności, ruch bryły sztywnej, drgania harmoniczne, szczególna teoria względności, prawo grawitacji. Elektromagnetyzm: prawo Coulomba, pole elektrostatyczne, twierdzenie Gaussa, polaryzacja dielektryków, równanie ciągłości prądu, siła elektromotoryczna, różniczkowe prawo Ohma, energia pola, pole magnetyczne, prawo Biota-Savarta, siła Lorentza, prawo Ampere’a, własności magnetyczne ośrodków, indukcja elektromagnetyczna, równania Maxwella, drgania elektryczne, równanie falowe)
Weryfikacja: 2 testy wyboru z zagadnień podawanych na wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP_1003_U01
Student potrafi wykorzystać poznane podstawy fizyki, zasady i metody fizyki do rozwiązywania typowych zadań, analizy zagadnień inżynierskich oraz zrozumienia i opisu zjawisk fizycznych
Weryfikacja: 3 sprawdziany w trakcie ćwiczeń, zadania domowe, zadania rozwiązywany przy tablicy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP_1003_K01
Student nabywa zdolności wykorzystania wiedzy z fizyki do rozwiązywania problemów technicznych, używania terminologii naukowej z fizyki
Weryfikacja: 3 sprawdziany z ćwiczeń (zadania z fizyki) oraz 2 testy wyboru wiedzy z wykładu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K05, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR