Nazwa przedmiotu:
Zastosowania GIS
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Jerzy Chmiel
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6023
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 18 godz, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godz b) udział w konsultacjach - 3 godz 2) Praca własna studenta - 12 godz, w tym: a) przygotowanie się do sprawdzianów - 12 godz
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.7 pkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 18 godz, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godz b) udział w konsultacjach - 3 godz
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw SIP, analiz przestrzennych
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Poszerzenie wiedzy z zakresu zastosowań GIS; zrozumienie znaczenia i poznanie na wybranych przykładach możliwości stosowania technologii GIS w szeroko rozumianym procesie podejmowania decyzji.
Treści kształcenia:
Przegląd aktualnych możliwości GIS i perspektyw dalszego rozwoju tej technologii oparty na wybranych przykładach ilustrujących wykorzystanie GIS w różnych obszarach zastosowań; zastosowania GIS w działalności gospodarczej, administracji, planowaniu przestrzennym, marketingu, bankowości, ubezpieczeniach, nawigacji, ochronie środowiska, obronności, turystyce, badaniach przyrodniczych, itp.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładów - dwa sprawdziany. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,75 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,74), 4,0 –cztery (3,76-4,25), 3,5-trzy i pół (3,26-3,75), 3,0-trzy (3,0-3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
Bielecka E., 2005; Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK. Białousz S. (red.) 2013, Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS - obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006; GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Malczewski J. 2010. Multiple Criteria Decision Analysis and Geographic Information Systems. In: Trends in Multiple Criteria Decision Analysis. Ehrgott M., Figueira J.R., Greco S. – eds. Springer. Malczewski J. 2006. GIS‐based multicriteria decision analysis: a survey of the literature, International Journal of Geographical Information Science, vol. 20, no. 7. Malczewski J. 2004. GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Progress in Planning, no. 62, pp. 3–65. Nyerges T.I., Jankowski P. 2010. Regional and Urban GIS. A Decision Support Approach. The Guilford Press. Strony w internecie: Materiały konferencyjne – X Konferencja ESRI Polska „Wspólna przestrzeń – jeden GIS” Warszawa 2012. http://konferencja.esri.pl/materiały-konferencyjne Materiały z sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE. http://www.spotkania-inspire.krakow.pl/ Materiały z Konferencji pt. ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)”. 28.11.2012 r. Hotel Sheraton w Warszawie. http://www.konferencja-isok.pl/materialy.php Materiały z corocznych konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. http://www.ptip.org.pl/
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6023_W01
Ma wiedzę z zakresu przykładowego wykorzystania technologii GIS w wybranych obszarach zastosowań, jak np. w działalności gospodarczej, administracji, planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, obronności.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6023_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł na temat wybranych zastosowań GIS, wyciągać wnioski oraz formułować opinie i zalecenia w zakresie istniejących rozwiązań, doboru danych.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6023_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera geoinformatyka, ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny.
Weryfikacja: Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczenia.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: