Nazwa przedmiotu:
Sterowanie instrumentami geodezyjnymi
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Marek Woźniak, prof PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6014
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia projektowe 30 godz. Przygotowanie do zajęć 10 godz. Zapoznanie się z literaturą 10 godz. Opracowanie projektów 15 godz. Przygotowanie do sprawdzianu 15 godz. Razem godz. 90 godz. = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Obecność na ćwiczeniach projektowych 30 godz., konsultacje 6 godz. Razem 36 godz. odpowiada 1,3 punktu ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Obecność na ćwiczeniach projektowych 30 godz., konsultacje 6 godz, Przygotowanie do ćwiczeń 10 godz., Opracowanie projektów 20 godz. Razem 66 godz. 2,7 pkt ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przygotowanie z zakresu znajomości podstawowych instrumentów geodezyjnych i transmisji danych. Podstawowa wiedza z optyki i systemów łączności. Znajomość elementów geodezji inżynieryjnej, technik pomiaru i opracowania wyników.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z technikami pomiarów inżynierskich i metodami opracowań wyników w zagadnieniach geodezji inżynieryjnej. Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów dla grupy obiektów i typowych prac w zakresie automatycznych pomiarów geodezyjnych z wykorzystanie zaawansowanych systemów pomiarowych. Opracowanie własnych propozycji rozwiązań zadań pomiarowych.
Treści kształcenia:
Budowa i klasyfikacja geodezyjnych systemów pomiarowych: systemy sterowania maszyn budowlanych, prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz systemy do monitorowania przemieszczeń obiektów inżynierskich. Omówienie: • cech obiektów podlegających pomiarom kontrolnym w wyniku działania przepisów prawnych oraz dokładnościowych wymagań branżowych, • warunków prawnych realizacji pomiarów kontrolnych: Prawo Budowlane, Prawo Wodne oraz odpowiednie Rozporządzenia Ministrów i wytyczne resortowe, • wymagań budowli wodnych, masztów, mostów i wiaduktów, obiektów hydrotechnicznych jak: zapory i zbiorniki, budowle i konstrukcje mogące stanowić zagrożenia dla otoczenia. Zapoznanie z podstawowymi elementami systemów pomiarowych wybranych firm sprzętu geodezyjnego. Systemy pomiarowe dla typowych obiektów budowlanych i konstrukcji – zasady budowy, zasady działania, funkcje użytkowe, konfiguracje systemowe i ich wykorzystanie. Systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej pomiędzy elementami systemu pomiarowego. Geodezyjne instrumenty uniwersalne jako potencjalne podstawowe elementy składowe systemów pomiarowych w rozwiązaniach hybrydowych. Systemy zastosowane w instrumentach geodezyjnych jako samodzielne systemy wewnętrzne: TPS firmy Leica oraz TopSurv firmy Topcon Zdalne systemy pomiarowe RMS – budowa, funkcje i klasyfikacja. Przykładowe systemy pomiarowe: MWall, Servo_TC, GeoRobot, TC-calc i inne jako systemy zewnętrzne do wykonywania wybranych prac pomiarowych. System GeoSurvey – jego budowa, funkcje oraz możliwości prowadzenia pomiarów, monitorujących działanie wielu instrumentów pomiarowych. Zasady budowy systemów zintegrowanych do prowadzenia automatycznych procesów pomiarowych. Omówienie przykładowych systemów: GeoMoS- Leica, Multilloger-SiSGeo. Zasady konstruowania i instalacji urządzeń pomiarowych systemów monitorowania przemieszczeń i dystrybucji danych. Techniki opracowywania i prezentacji wyników pomiarów monitorujących w systemach zautomatyzowanych. Zapoznanie z videotachimetrią jako systememe pomiarów hybrydowych. Zdobywanie umiejętności w zakresie zdalnego sterowanie instrumentami geodezyjnymi..
Metody oceny:
Zaliczenie ćwiczeń proj./lab./komputerowych* :obowiązek uczestnictwa w zajęciach; dopuszczalne są 3 nieobecności usprawiedliwione. Obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w terminie np. 1 tygodnia po nieobecności na zajęciach. Odrabiania zaległych zajęć odbywa się indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania: np. kartkówki przed rozpoczęciem ćwiczeń itp. Tryb i terminarz zaliczeń: ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie obrony projektów i operatów z wykonanych prac pomiarowych. Zaliczenia pracy semestralnej odbywa się w czasie trwania semestru.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Geodezja Inżynieryjna Tom I, II, III– praca zbiorowa, PPWK Warszawa 1994 3. Podstawy Projektowania Geodezyjnych Systemów Pomiarowych - M. Woźniak Wydawnictwo PW Warszawa 2010 4. Instrumentoznawstwo geodezyjne - J.Szymoński PPWK Warszawa 1971 5. Współrzędnościowa technika pomiarowa - E. Ratajczyk OWPW Warszawa 1994 6. Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych - Kompleksowe zarządzania jakością w budownictwie - Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2008 r 7. Leica-Geosystems on-line 8. Instrukcja TopSurv - Topcon on_line
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6014_W1
Zna zasady konstruowania systemów pomiarowych oraz metody i technologie prowadzenia precyzyjnych pomiarów inżynierskich
Weryfikacja: Pisemny sprawdzian wiedzy studenta
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6014_W2
ma podstawową wiedzę systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej do budowy instrumentów i systemów pomiarowych
Weryfikacja: Sprawdzian praktyczny działania systemu
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6014_U1
Potrafi zaprojektować system pomiarowy do realizacji zawansowanych technologicznie zadań pomiarowych
Weryfikacja: Sprawdzian praktyczny podczas konfigurowania systemu pomiarowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6014_U2
potrafi konfigurować zestaw pomiarowy w zakresie instrumentów oraz systemu łączności dla wybranych zadań
Weryfikacja: Sprawdzian pracy systemu pomiarowego
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6014_U3
potrafi obsługiwać podstawowe jednostki pomiarowe w ramach wewnętrznych systemów sterowania pomiarem oraz sprawdzać ich parametry
Weryfikacja: Wykonywanie zadań praktycznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6014_K1
potrafi pracować w zespole i współpracować z przedstawicielami innych branż
Weryfikacja: Ocena na podstawie pracy w grupie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6014_K2
ma świadomość odpowiedzialności za przekazane wyniki pomiarów geodezyjnych i ich znaczenia
Weryfikacja: Ocena zachowania podczas pracy w zespole
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: