Nazwa przedmiotu:
Nowoczesne technologie pomiarów 3D
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Dorota Zawieska
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6021
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
25h w tym: 15h wykład, 2h konsultacje, 4h zapoznanie się z literaturą, 4h przygotowanie do zaliczeń
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.7h w tym 15h wykład, 2h konsultacje
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
__
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw fotogrametrii.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych, optycznych systemów pomiarowych wykorzystywanych w metrologii i odwzorowywaniu kształtu oraz przedstawienie stosowanych algorytmów.
Treści kształcenia:
1. Ogólna charakterystyka optycznych metod odwzorowywani kształtu, 2. Charakterystyka algorytmów i sposobu działania skanerów optycznych 3. Opis metodyki i algorytmów systemów prążkowych: projekcja rastra, światło strukturalne. 4. Systemy metrologiczne z sondą dotykową (algorytmy i charakterystyka systemów). 5. Tanie systemy (ang. Low-cost) pomiarowe: Kinect, kamery TOF.
Metody oceny:
Zaliczenie dwóch kolokwiów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Strony internetowe dotyczące przedstawianych zagadnien 2. Luhmann, Thomas, Robson, Stuart, Kyle, Stephen, Boehm, Jani. Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-06021_W01
Zna ogólną charakterystykę i zasadę działania nowoczesnych systemów optycznych. Zna zasady opracowywania systemów pomiarowych i algorytmy przetwarzania obrazów prążkowych.
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-06021_W02
Zna zasady opracowywania systemów metrologicznych oraz algorytmy przetwarzania danych. Zna zasadę działania i algorytmy wykorzystywane w systemie Kinect i ToF.
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-06021_U01
Potrafi analizować i integrować informacje pozyskane z literatury.
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-06021_U02
Potrafi pozyskać z literatury odpowiednie algorytmy oraz analizować ich zasadę działania.
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-06021_K01
Rozumie potrzebę samokształcenia i nadążania za nowoczesnymi rozwiązaniami inżynierskimi.
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: