Nazwa przedmiotu:
Modelowanie informacji o budynkach (BIM)
Koordynator przedmiotu:
__
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6013
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
75 godz., w tym: 1) liczba godzin kontaktowych 31: a) 30 godz. - ćwiczenia seminaryjne, b) 1 godz. - konsultacje. 2) praca własna studenta 44 godz.: a) 15 godz. - analiza dodatkowej literatury oraz nauka oprogramowania, b) 15 godz. - wykonanie ćwiczeń, b) 14 godz. – przygotowywanie się studenta do zaliczeń.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 pkt. ECTS. Liczba godzin kontaktowych - 31: a) 30 godz. - ćwiczenia seminaryjne, b) 1 godz. - konsultacje.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3 pkt. ECTS. 75 godz.: 1) liczba godzin kontaktowych 31: 2) praca własna studenta 44 godz.:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności z zakresu GIS oraz CAD.
Limit liczby studentów:
15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką BIM tj. metodyką modelowania informacji o budynku, od etapu jego projektowania po etap użytkowania. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do udziału w zespołach projektowych tworzących rozwiązania z zakresu BIM, w szczególności integracji modeli budynków BIM i GIS.
Treści kształcenia:
Podstawowe pojęcia i standardy związane z BIM. Cele i zastosowania BIM. Technologie wykorzystywane w tworzeniu BIM (CAD, GIS). Przegląd narzędzi stosowanych do tworzenia BIM. Standard wymiany danych IFC. Możliwości integracji modeli BIM i GIS. Przegląd istniejących rozwiązań i kierunki rozwoju BIM.
Metody oceny:
Sprawdzian pisemny oraz zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa jako średnia ze sprawdzianu i wykonanego ćwiczenia.
Egzamin:
nie
Literatura:
Finith E. Jernigan AIA, BIG BIM little bim - Second Edition 2nd Edition Ślęk R, ArchiCAD. Wprowadzenie do projektowania BIM, Helion, 2013 El-Mekawy, M., & Östman, A. (2010). Semantic mapping: an ontology engineering method for integrating building models in IFC and CityGML. Proceedings of the 3rd ISDE digital earth summit. pp. 12-14. El-Mekawy, M., & Östman, A. (2012). Ontology Engineering Method for Integrating Building Models: The Case of IFC and CityGML. Universal Ontology of Geographic Space: Semantic Enrichment for Spatial Data. IGI Global. pp. 151-185. El-Mekawy, M., Östman, A., & Hijazi, I. (2012). A unified building model for 3D urban GIS. ISPRS International Journal of Geo-Information. 1(2). pp. 120-145. El-Mekawy, M., Östman, A., & Shahzad, K. (2011). Towards interoperating CityGML and IFC building models: a unified model based approach. InAdvances in 3D Geo-Information Sciences. pp. 73-93. Springer Berlin Heidelberg. El Meouche, R., Rezoug, M. & Hijazi, I. (2013). Integrating and managing BIM in GIS, Software review. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL- 2/W2. pp. 31-34. Gröger, G. & Plümer, L. (2012). CityGML – Interoperable semantic 3D city models. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 71. pp.12-33.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6013_W1
zna ideę budowy i wykorzystywania modeli BIM oraz orientuje się w aktualnych wdrożeniach z zakresu BIM w Polsce i na świecie
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6013_W2
zna podstawowe standardy z zakresu ITS
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6013_W3
ma wiedzę na temat możliwości integracji danych BIM i GIS, oraz znaczenia technologii geoinformacyjnych w modelowaniu budynków
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6013_U1
potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do wykonania modelu BIM
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6013_U2
potrafi wykonać prosty model BIM w technologii CAD i GIS
Weryfikacja: Ocena wykonanego ćwiczenia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6013_U3
potrafi prawidłowo importować i eksportować dane z użyciem formatu IFC
Weryfikacja: Ocena wykonanego ćwiczenia
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6013_K1
posiada zdolność do poszukiwania nowych zastosowań technologii geoinformacyjnych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: